OCR Output

140:1
18 jani 1940

Svensk remissdebatt, I svenska riksdagens remissdebatt 17/1 yttrade statsminister Hansson
blias ”Det har icke inträtt någon förändring i den svenska utrikes—
politiken sådan denna både före krigsuttrottet och efter detsamma
definierats och deklarerats. Kärnpunkterna i denna politik äro själv*
ständigheten och neutraliteten.... Vi ha varken varit utsatta för på—
tryckningar från västmakterna eller för varningar eller hotelser från
Tyskland. Det bör vara tillåtet, att alltjämt räkna med att ingen
äv de krigförande parterna önskar vårt lands indragande i kriget. Och
i varje fall veta de ansvariga ledningarna, att vi själva icke önska
det, att vi komma att avvisa varje förslag av sådan art och att vi
ämna med alla till buds stående medel möta varje försök att kränka
vår neutralitet. Det är då också klark att allt tal om att vi själva
skulle kunna begå oneutrala handlingar genom &tt tillåta genommarsch
av krigförandes trupper eller begagnande av stödjepunkter på svenskt
territorium eller på något annat sätt är fullkomligt gripet ur luften.
Något sådant kan icke kommå i fråga.” Om förhållandet till Finland sade
talaren bl.a: ”Det må erinras om, att när Firnlands regering i slutet
av 1936 högtidligen tillkännagav sitt lands anslutning till det övriga
Nordens politik, detta icke innebar någon förändring i förutsättningarna
och uppgifterna for det nordiska samarbetet. Tryggande av de nordiska
ländernas neutralitet och oberoende genom fredliga strävanden förblev