OCR Output

3138:4

Jan, 16 1940

ha absolut icke medverkat till att upprätta organisationer och värvnings—
kommittéer här i landet för deltagande i det finsk—ryska kriget. Icke
heller ha norska myndigheter medverkat till att sända vapen eller
militär utrustning till Finland. Värvning till krigstjänst i främmande
land är förbjudet och straffbart enligt norsk lag och är därför icke
tillåtet. Det är icke den norska regeringen bekant att en speciell
division för Finland av frivilliga från Oslogruppens stater skulle vara
under bildande. Det är icke något brott mot neutraliteten om enskilda
personer resa ut för att delta i krig utomlands. Men norska regeringen
har icke givit och kommer icke att ge tillåtelse till några militärer
att på detta sätt delta i kriget i Finland. I Haagkonventionen n:r 5
av 18/10 1907, art. 7, är det uttryckligen fastslaget att ingen neutral
stat är förpliktad att förhindra utförsel eller transitering av vapen
och annan krigsmateriel for en krigförande stats räkning, Men norskå
regeringen vill anmärka, att för så vitt den har sig bekant har hittills
ingen transitering av krigsmateriel till Finland ägt rum i Norge, och
privat utförsel av samma art endast i ringa utsträckning. Jag vigar
utgå ifrån att dessa upplysningar skola överbevisa eder regering om ått
norska regeringen har upprätthållit och fortfarande ämnar upprätthålla
den neutralitet gentemot krig i främmande land som regeringen själv har
förklarat, och under hävdande av denna neutralitet kommer den noggrant