OCR Output

127:?

5 jan. 1940

Tysklands
kriggekongg; e

USA:s stats—
skuld.

I Berlin meddelas:

För att genomföra en stramare ledningav den tyska krigsekonomin har
generalfältmarskalk Göring beslutat åvägabringa ökad enhet lighet i hand—
havandet av den ekonomiska politiken. Generalfiltmarskalken övertar helt
ledningen av krigsekonomin och blir högsta krigsekonomiska instans. För
att trygga det ovillkorligt nödvändiga samarbetet sammanslutas vidare
alla de högsta riksmyndigheter som syssla med den krigsekonomiska poli—
tiken till ett Generalria. (TT fr DNB)

Amerikanska regeringen har slutat första hälften av det löpande finans—
lånet med ett deficit på 2.023 milje dollar. Vid 1939 års slut uppgick
statsskulden till 41.942 milj. dollar. (TT fr Washington)

*