OCR Output

12411

2 jan. 1940

Bomber i Norge.

USA—opinionen
om Sovjet .

I finska högkvarterets kommuniké 1/ 1 meddelas: I Petsamoriktningen över—
skredo de ryska flygplanen norska gränsen och fällde på Pasviksälvens
is två borber på norskt område. (TT fr Helsingfors)

En kraftig omsvängning i den amerikanska opinionens inställning har inträtt

enligt Gallupinstitutets undersökningar. Medan Sovjettumnionen för ett

år sedan betraktades som fredens förkämpe och av 100 tillfrågade ameri—

kanare 80 uttalade sig för Sovjetunionen och 20 för Tyskland, ha nu 88

uttalat sig för Finland, 10 för Sovjetunionen, medan 2 &ro indifferenta.
(TT fr Havas)