OCR Output

11

Kommissionen vore därför mycket tacksam, om Ni godhets¬
fullt ville underlätta dess arbete genom att besvara frågorna i
inneliggande frågeformulär i den utsträckning, det är Eder möjligt.

Vi anhålla alltså, att formuläret före utgången af juli månad
detta år måtte återsändas vederbörligen ifylldt i medföljande ku¬
vert under adress: Renbeteskommissionen, Tromsö.

Svaren på frågorna böra såvidt möjligt antecknas i frågefor¬
muläret omedelbart efter det iakttagelsen är gjord.

Äfven om Ni blott skulle vara i tillfälle att besvara enstaka
frågor, är kommissionen tacksam för Ert bidrag.

Om Ni dessutom kan lämna upplysningar rörande någon af
de i formuläret upptagna frågorna för ett eller flere tidigare år,
ber kommissionen, att Ni ville införa dessa upplysningar under
vederbörliga rubriker i formuläret eller, om det visar sig nödvän¬
digt, på ett särskildt papper.

Om Ni själf af en eller annan anledning icke skulle vara i
tillfälle att besvara frågorna, torde Ni godhetsfullt öfverlämna
formuläret till någon af Edra grannar. Skulle ingen af dessa
vilja åtaga sig uppdraget, önskar kommissionen, att Ni snarast
möjligt ville återsända formuläret.

Af största vikt är, att svaren blifva fullt tillförlitliga. Det är
därför nödvändigt, att Ni, i de fall Ni ej själf gjort iakttagelserna
i fråga, utan grundar Edert svar på uppgifter i andra hand, an¬
gifver detta.

Månadernas namn böra skrifvas med bokstäfver (ej med siffror).

Tromsö den 14 april 1914.

För Renbeteskommissionen af 1913

V. Tanner.