OCR Output

samman¬

sinom Tromsö amts' fast- /

land — med undantag av |
första, andra och tredje ren¬
betesdistrikten — samt inom

den del av Jukkasjärvi soc¬
ken, som ligger norr om 'Torne¬
träsk, Njuorajokk samt nedre
och övre Njuorajaure och i
öster begränsas av en linje
dragen från riksröset n:r 277
till Tuoptijokks utflöde i 'Tor¬
neträsk, skola genom en kom¬
mission av sakkunniga verk¬
ställas lokala undersökningar
för utrönande av vissa för¬
hällanden beträffande
skötseln under tiden maj—
september.

Dessa undersökningar skola

TO”

såvitt möjligt bringas till slut

under år 1914.
Kommissionen skall bestå

av tre. vuimnar, fyra svenskar

och fyra norrmän. Därjämte |
1—162435. I:1.

Tromseg amts fast¬
undtagelse av

»Inden
Jand — med
Iste, 2det ådje renbeite¬
distrikt — og inden den del
av Jukkasjärvi sogn, som lig¬
ger nordenfor Torneträsk og
Njuorajokk nedre og
evre Njuorajaure og i ost be¬
grenses av linje trukket
fra miksros nr. 24 Co ti PaOopS
tijokks utlep i Torneträsk,
skal ved en sagkyndig kom¬
mission anstilles lokale wun¬
dersekelser til utredning av
visse omstandigheter vedre¬
rende renbeiteforholdet i tiden
mai— september.

08

samt

et

Disse undersekelser skal
saavidt mulig tilendebringes
i lepet av aaret 1914.

Kommissionen skal bestaa
av tre finner, fire nordmeend
og fire svensker. Derhos be¬