OCR Output

38

»

16:”
Ti.

JE

Hrr Tanner och
Poppius.
Exkursion från
Girunvarre (Gi¬
ronavarre) mot
Rokkomborre
och vidare till
Roekskaret; vi¬
dare 1 båt till
Sandviken (V,
49:VI,205,228):

I båt från Sand¬
viken till Alte¬
vandets södra
strand. Exkur¬
sion till »Gievd¬
nNejavrres>
strand, längs
denna till sjöns
östra ända, öf¬
ver Bippasgeetce
till Altevandet
samt i båt till
Sandviken (V,
44: VIL 230,
2390).

1

Hrr K. Nielsen och
Fries.

Exkursion öfver
Girunvarre (Gi¬
ronavarre) = till
Storbugten, vi¬
dare till »Gievd¬
nejavrres?> vVäs¬
tra ända (V, 47:
VIL. 217):

Exkursion = till
lägret vid
»Gievdnejavrres>
norra strand (V,
47); därifrån öf¬
ver Rokskaret
till Altevandet
samt vidare i
båt till Sandvi¬
ken (V, öl: VI,

230).

IT.

Hrr E. E. Nilsen
och Wanhainen.

Exkursion från
Vargneset = till
Doarrovagge
(norr om Kiste¬
fjeldet) (V, 53:

NL 200.

Exkursion = till
Altevandets
norra strand och
därifrån = till
skogsstugan vid
Sandviken (VV,

30; VIL 2300).

— Biträdande lapparna exkurrerade 14 och 15
augusti i Havggavuobme och i landområdet mel¬
lan »Gievdnejavrre>, Altevandet och Leinavandet.

Afdelningen reste i motorbåt till innersta delen
af Gaiccaluokta och "delade sig i två sektioner
(Vv, 50)