OCR Output

NH

+ VW

NN &Ö AA

9

10
1

13
14
15

16

Afsnitt.
Typ Meter
H 15
G 115
C 10
Eb 60
Ea 10
Eb 60
Ea 80
GG 50
G 70
Eb 50
Da 30
C 20
Eb 70
C 40
Be2. 70
C 190
H 10
Db 90
C 50
Da 20
C 40
Db 60
C 90
G 20
H 10
Eb 155
H 65

13
Anteckningar.

Punkt i? 630 m. ö. h. Riktning: S10E.
Halfva Skakterelven.
Ranunculus nivalis, Salix polaris, Trisetum, Oxyria.
Öfverst ängsartad med Ranunculus acer.

Med flytjordsvalkar. Fläckvis Rubus chamaemorus.
Punkt j (200 :m från i”). Ny riktning: S822W.

Med flytjordsvalkar.

Empetrum-rik med Phyllodoce och Hieracium alpinum.
Kullarnas toppar starkt vinderoderade med naket
grus etc.

Magert, delvis med dragning åt gräsmyr.

Ranunculus nivalis, Salix herbacea och S. polaris,
Gnaphalium supinum, Solidago (vanlig). Marken
ojämn.

Gråviden rikligt. — Trädgräns 680 m. ö. h.

Hjortronmosse med glest snår af Betula nana och grå¬
viden.

Rikligt Equisetum pratense och E. palustre. Vegeta¬
tionen f. ö. ganska mager.

Flytjordsvalkar mycket framträdande.

Ganska rikt. — Björkskogsgräns 670 m. ö. h.

Björkarna lågvuxna och förvridna. Salix lapponum
och andra gråviden rikligt; gräs- och örtvegeta¬
tionen ganska rik.

Enstaka björkar inströdda bland videbuskarna. Delvis
försumpadt. Vid bäcken tätt busksnår med
Rhodiola, f. ö. mager vegetation.

Bäck.

Grå- och grönviden snårbildande. Eriophorum polysta¬
chyum, Carex aqualilis, Comarum.

Björkar strödda.

Hjortronmosse, starkt tufvig. Gråviden.

Typiskt med rikligt Rumex arifolius och (fläckvis)
Alchemilla vulgaris. Enstaka björkar.

Gråviden ganska rikligt, tätt snårbildande. F. ö. som
afsn. 17.

Som afsn. 20.

I kanterna en zon på ett par meter med ängsartad
vegetation.

Kullarnas toppar starkt vinderoderade.