OCR Output

12

Afsnitt. Anteckningar.
N:r Typ Meter
Punkt h 700 m ö. h. Riktning: S820W.

1 Ea 930 Vinderoderad flytjord med Gyrophora proboscidea,
Parmelia lanata och naket grus. I sänkorna Be¬
tula nana etc.

2 Ec 10

3 Db 30 Videkärr med Salix lapponum. Eriophorum polysta¬
chyum och Carex aquatilis dominerande.

4 Ea 40 Empetrum-rik med mycket Betula nana. Lafven starkt
betad; Stereocaulon dock rikligt.

5 Db 20 Som afsn. 3.

6 C 20

f Eb 80 — Fläckvis vacker Stereocaulon.

8 C 10 Ganska magert.

9 Ea 210 Empetrum-rik med mycket Betula nana. Lafven starkt
betad; föga Stereocaulon. Skorplafvar framträdande.
Kullarnas toppar vinderoderade.

10 C 30 Typiskt.

il Eb 40 Empetrum-rik med mycket Betula nana och Salix
glauca. Gräs sparsamt. Inom afsnittet börja enstaka
björkbuskar uppträda. — Öfversta trädformiga
björken 690 m ö. h.

12 C 60

13 Eb 40 Empetrum-rik med mycket Betula nana samt enstaka
Salix glauca och björkbuskar. Laf rikligt.

14a C 240 Synnerligen vackert: Alchemilla vulgaris, Geranium,
Ranunculus acer, Angelica Archangelica, Rumex
arifolius etc. Enstaka björkbuskar.

Punkt i (900 m från h). Ny riktning: S109E.
14b C 40 Relativt magert. Enstaka björkbuskar.

15 H 15 - Halfva Skakterelven.

Ändpunkt i" (955 m från h) 630 m ö. h.
955 m.

j-k — S820W 1300 >
k—I = N63OW 2050 >