OCR Output

Ortsgrupp: ang. ändring i ortsgrupperingen inom länet: Ser. A n:r 8.

Pensionsnämnd: ang. förordnande av ordförande i Holmöns sockens: Ser. A
n:r 6, ang. d:o av ordföranden och suppleanter inom länet för tiden 1926
—1929: Ser. A n:r 26.

Progressivskatt: ang. uppbörd av: Ser. A n:r 14.

Prövningsnämnden: ang. särskilda prövningsnämndens sammanträden samt
förordnade ledamöter och suppleanter: Ser. A n:ris 7 och 30, ang. leda¬
möter och suppleanter i 1925 års prövningsnämnd: ser. A n:r 10, ang. tid
för prövningsnämndens sammanträden: Ser. A n:ris 17 och 21.

R.
Resereglemente: ang. nytt: Ser. A n:r 15.
Riksförsäkringsanstalten: Ang. förordnande av ortsombud för Umeå sockens
södra taxeringsdistrikt: Ser. A n:r 2, ang. d:o, i Degerfors, Sävars och
Holmö, Örträsks och Norsjö kommuner: Ser. A n:ris 4, 5, 9, 12 och 16,

ang. förordnande av fiskareförsäkringsombud för Holmsunds socken:
Ser A Nr 23.

S.
Skattemannarätt: ang. till kronolägenhet: Ser. B n:ris 3 och 9.

Sockenallmänningar: ang. virkesförsäljning från länets: Ser. B n:r 4 och 5
ang. d:o från Vilhelmina: Ser. B n:r 6 och 7.

Synemän: ! ang. förordnande såsom: vid ströängars indragande till kronan:
SEIpA tal.

1
Taxeringsnämnd: ang. förordnande av ordförande och ledamöter i Skellef¬
teå sockens norra och Vilhelmina sockens taxeringsnämnder: Ser. A n:r
1, ang. d:o av ordförande i Nysätra sockens: Ser: A'n:r 3; ang: d:o av
ordförande och ledamöter i 1926 års taxeringsnämnder: Ser. A n:r 27. '

o

Å.
Äboombyten: Ser. B n:ris 2 och 8.

Umeå 1926 - Larsson & C:s Ttyckeri