OCR Output

Alfabetiskt sakregister

till Västerbottens läns allmänna kungörelser
år 1925.

Landskontoret.

D.
Dispositioner: Ang. överåriga: Ser. A n:r 13.

FE.
Fiskeriförsäkringsombud: Se Riksförsäkringsanstalten.

I.
Inrymning: Se åboombyten.

J.

Jordregister: Ang. jordregister för Tärna socken: Ser. A n:r 31.

K.
Kronouppbörd: ang. i städerna Ser. A n:r 19, å landet Ser. A n:r 28.
Kyrkoherde- och komministersboställen: ang. försäljning av den under kyr¬
koherdebostället i Umeå stads församling tillhöriga delen Kamrersfäbo¬
darna: Ser. A n:r 25, ang. utarrendering av vissa lotter å: i Skellefteå
församling ser. B n:r 1.

M.

Mantalsskrivningen: ang. tid och ställen för 1926 års: Ser. A n:r 20.

Markegångsnämnd: ang. val av ledamöter och suppleanter i 1925 års: Ser.
A nod,

Markegångssättningen: ang. tid för sammanträde samt å av landstinget ut¬
sedda deputerade. Ser. A; mir 18.

Markegångstaxa: ang. 1925 års: för länet: Ser. A n:r 24, ang. fastställande
av d:0; Set. AA nE Rb.