OCR Output

214
F. Diverse meddelanden.
Vasterbottens lins hemslojdsforening.

Styrelseberättelse för Västerbottens läns Hemslöjdsförening u. p. a.
för tiden 1/7 1926—30/6 1927.

Styrelsen för Västerbottens läns hemslojdsforening u. p. a. har
under den tid, denna berättelse avser, bestått av följande personer :

Landssekreteraren Gustaf Hultman, ordförande, fru Gerda Hell—
ström vice ordförande, fru Tora Bohmansson, fru Magda Orring, fru
Selma Bergström, fröken Henny Schönfeldt, kamreraren K. Holm, fru
Hildur Sihlén, jägmästaren Erik Westman, hemmansagaren J. A.
Sandgren, länsarkitekten Edv. Lundqvist, samt statsradet Gustaf Ro—
sén med slöjdlärarinnan Sia Svensson, hemmansägaren E. A. Holm—
ström och fröken Engla Ringström som suppleanter.

Såsom revisorer hava tjänstgjort bankdirektören E. Reis och agro—
nomen A. Granstrom med kopmannen Gunnar Grahn som ersättare,
utsedda av föreningen samt riksdagsmannen Ludvig Brännström i
Skellefteå, utsedd av hushållningssällskapets förvaltningsutskott.

Under arbetsåret har föreningen anordnat utställningar av hem—
slöjdsalster i Drängsmark och Gunnarn samt i samband med Hushåll—
ningssällskapets _ vintersammankomst — och föreningens årsmöte å
Gamm—lia i november 1926.

Vidare har föreningen deltagit i den av Bygge och Bo i maj må—
nad anordnade konsthantverksutställningen i Liljewalchs konsthall i
Stockholm samt i den studieutställning, som den 24 maj anordnades i
Blå hallen i Stockholms stadshus.

PA inbjudan av Svenska Slöjdföreningen deltog hemslojdsfor—
eningen med en kollektion renhorns— och korgflätningsarbeten i en av
nämnda _ förening i januari månad år 1927 anordnad utställning i
Newyork. .

Med anledning av den arbetslöshet, som varit och fortfarande ar
rådande inom Byske kommun, har under våren 1927 därstädes anord—
nats särskilda kurser i vävnad, somnad och stickning.

Föreningen, som för ändamålet erhållit understöd av statsmedel
i form av ett under viss tid räntefritt lån å 5,000 kronor, har enligt
åtagande ombesörjt anskaffande av råvaror for nämnda kurser även—
som förmedlat försäljning av där förfärdigade hemslöjdsalster. Ovan—
nämnda belopp har dock icke kommit foreningen tillhanda innan ra—
kenskapsårets slut.

I tur att avgå ur styrelsen äro fru Gerda Hellström, fru Tora
Bohmansson, fru Magda Orring, kamrer K. Holm, hemmansagaren
J. A. Sandgren—och länsarkitekten Edv. Lundqvist.