OCR Output

43

rätt svår på en del trakter. Den förorsakade dock ej någon nämn—
värd skada, enär vattning måste utföras och i någon mån ersätta
regn. Växtligheten har varit rätt god vad beträffar köksväxtodlingen.
Däremot torde årsskotten på buskar och träd utvecklats dåligt och
ej fullt mognat. Blir ej vintern för kall, så att frostskada uppstår,
torde dessa dock ej hämmas allt för mycket i utvecklingen. Den
förra vinterns ovanliga kyla, omkring 40* här i Skellefteå, synes ej
hava gjort någon skada vare sig på fruktträd eller andra vaxter, sa—
kert beroende på den ovanligt varma sommaren 1925. Hosten har
varit kall och rätt besvärlig för trädgårdsarbete. En massa snd kom
omkring den 20 okt. med över 20* köld. Snön gick dock bort, så att
en del jordarbeten framdeles kunde fortsättas, varför sista plante—
ringarna kunde utföras så sent som den 15 november.

Skördeförhållanden.

Skörden av de flesta grönsaker och av frukt har varit mindre än
i fjol och därtill betydligt sämre utbildad. Appletraden ha dock givit
en ganska rik skörd. Röda vinbär har också givit ovanligt rik skörd,
som också väl tillvaratagits och utnyttjats, därför att lingonskörden
blev i stort sett felslagen. Jordgubbar och hallon har även i år givit
god skord. Ja, på en del platser ovanligt rik. En hemmansägare i
Långträsk, Norsjö, berättade, att han försålt rätt avsevärda mängder
jordgubbar och hallon under sommaren. Likaså i Ersmark och Bo—
viken m. fl. platser har skördats rikligt med jordgubbar. Dessa bär—
odlingar ha tagit ett stort steg fram under de sista åren. Blomkål,
vitkål, rödbetor och morötter ha även skördats i rätt stor skala. Så
har t. ex. en mindre jordägare i Kusmark skördat cirka 600 kg. moröt—
ter och därtill rödbetor och övriga trädgårdsalster. Frukter under
glas såsom meloner, gurkor, tomater m. m. ha givit god skörd på de
platser, där sådan odling bedrives. Det är dock egentligen handels—
trädgårdsmästarna och trädgårdsmästarna vid sågverken, som syssla
darmed. En och annan jordbrukare har även börjat med litet driv—
bänksskötsel mest for att draga upp plantor till köksväxter, men aven
tomater och gurkor börjar en och annan odla på försök. Så har t. ex.
hemmansäg. J. Lundström i Skråmträsk i sommar haft rätt stor driv—
bänksanläggning och försökt med ovannämnda växtslag. Genom att
intressera och hjälpa sina grannar med plantor o. d. blir han en före—
gångsman på sin ort i fråga om trädgårdsodlingen.

Skadeinsekter och svampar.

Som vanligt har nog en hel del kulturer blivit hämmade av ska—
deinsekter. Svårast äro morot— och kålflugans larver särskilt på lätt
jord. Kålflugans larver ha angripit särskilt blomkål men även vitkål
och kålrötter. Många försök äro gjorda för att skydda växterna för
dessa angrepp, men något fullt effektivt medel för larvernas utrotande
är ännu ej utexperimenterat. Dock har vid statens köksväxtförsök
vid Alnarp under de sista åren gjorts försök, som synas vara mycket
verksamma, bl. a. vattning med sublimatlosning: 1 1. sublimat på 1,000
1. vatten. Tre dagar efter planteringen vattnas plantorna med cirka
1/4 liter av lösningen till varje planta och 14 dagar senare verkställes
en likadan vattning igen. Om detta försök visar sig effektivt, har
därigenom ofantligt mycket vunnits. även har där försökts med att