OCR Output

41

Daglösten, Sjöbotten, Östra Fahlmark, Gamla Fahlmark, Medle och
Myckle. Föredragen hava i allmänhet varit rätt talrikt besökta. Den
egentliga planteringen kunde ej börja förrän i slutet av maj till följd
av den sena våren. Planteringarna hava utförts med hjälp av två bi—
träden. Dessa intresserade medhjälpare ha varit till stor nytta, enär
det utan hjälp vore omöjligt, att under den korta planteringstiden
hinna utföra alla arbeten. Biträdena avlönas av rekvirenterna. Vill
även med detta framhålla det stora behov av kommunala trädgårds—
biträden som förefinnes. Intresset för trädgårdsskötseln inom di—
striktet ökas år för år. _Att även behovet av trädgårdsprodukter ökas,
kunna vi se tydliga bevis på, genom den mängd frukt och gronsaker
m. m., som årligen tages hem från södra Sverige. Aven kunna vi
förstå det genom att så många våga anlägga handelsträdgårdar på de
storre platserna såsom t. ex. i Byske, Burträsk, Ursviken m. fl. Onsk—
ligt vore ju, att åtminstone grönsaker för länets behov kunde odlas
inom länet i all synnerhet när det nu är bevisat, att gronsakerna bli
bättre, när de äro odlade i norra Sverige än i södra. (Bevisat genom
försöksodling i Norrland och Alnarp i Skane). Väl ökas odlingen
av dessa produkter årligen, men mycket återstår ännu.

Om arbetstidens olika fördelning äro rapporter månatligen in—
sända till trädgårdsnämnden, och vill jag i följande tabell visa ut—
drag ur dessa: