OCR Output

40

tid för dessa fienders bekämpande. Bland skadeinsekterna må sär—
skilt nämnas kål— och morotflugan, skinnarbaggen och rapsbaggen,
samt hallonängern. Det är nödvändigt, att odlare av växter, vad slag
som helst har ett vaksamt öga över sina odlingar, så att de i rätt tid
upptäcka den fara, som hotar växtligheten. Här vill jag uppmana
alla, att, så fort som skadedjur eller svampar å växter upptäckas, ge—
nast insända prov å desamma till Entomologiska avdelningen, Expe—
rimentalfältet, med begäran om rad för bekämpande av den upp—
täckta växtlighetens fiender. Genom ett sådant förfarande skyddar
man sig själv och andra, och kostnaden är ingen. Ehuru detta är ett
upprepande av förra årets råd, så känner jag mig skyldig återupprepa
detsamma, på samma gång jag hänvisar till föregående års berättelser.

Under förra vintern gjorde skogsmössen mycken skada på frukt—
träd, unga lönnar och hagtornshäckar. Dessa plågoris uppträda mest
under vintrar, då mycket snö fallit. Om man bestryker stammarna
om hösten, sedan marken frusit, med blod och kalkvatten, brukar det
ha god verkan. Annu lindrigare medel är att efter varje snöfall till—
trampa snön omkring träden, ävenså omkring häckarna.

Onskemal.

Plantörer eller kommunala trädgårdsbiträden i varje socken, är
ett oeftergivligt villkor för, att hos alla rekvirenterna medhinna plan—
teringarna i rätt tid. I annat fall måste länsträdgårdsmästaren hän—
vända sig till å de enskilda platserna boende lämpliga personer, för
växternas plantering på rekvirenternas bekostnad. Detta förfarings—
sätt är vad beträffar mitt distrikt motbjudande för rekvirenterna, enär
de sakna erforderligt förtroende för så ovana personer.

Lanstradgardsmastare E. Söderlings tjänsteberättelse för år 1926.

Enligt av trädgårdsnämnden fastställda resplaner, ha alla sock—
nar inom distriktet besökts. Hösttjänstgöringen har huvudsakligast
bestått i uppgörande av ritningar till trädgårdar samt förslag till väx—
ter för dessa; jordens förberedande såsom torrläggning, jordförbätt—
ring genom påföring av därtill passande ämnen och plantering av en
del buskar till häckar och bersåer m. m.

Vårtjänstgöringen har bestatt i planteringar och frösådder o. d.
Även har föredrag i trädgårdsskötsel hållits under pågående lant—
mannakurser i Långviken, där föredrag hölls den 30 januari samt i
Lappvattnet den 1 februari och i Hjoggböle den 2 februari. Hemar—
betet under vintern har bestått i utförande av ritningar till trädgår—
dar, rekvisition av växter och andra skrivgöromål. Den 18—19 mars
hölls föredrag i Ragvaldsträsk. Efter ansökan från Bureå och Löv—
ånger socknar samt delar av Skellefteå socken påbörjades den 22 mars
i enlighet med av trädgårdsnämnden fastställd resplan en resa för
beskärning av fruktträd och bärbuskar m. m. samt hållande av före—
drag, där så kunde ske. Elva föredrag hava under resorna hållits i
följande byar: Kräkånger, Hötjärn, Hökmark, Uttersjön, Kåsböle,