OCR Output

39

Det kommunala tradgardsbitradet i Vännäs.

Av rapport från Frans Nordin i Brån, Vännäs, framgår, att han
under 34 dagar planterat 69 fruktträd, 298 bärbuskar, 96 parktrad,
1,106 prydnadsbuskar, 231 fleråriga blomväxter, 1,240 jordgubbar,
33 rabarber eller tillsammans 3,073 växter på 31 platser, med följande
dagantal. Hos mindre jordbrukare 27 dagar, hos enskilda icke jord—
brukare 6 dagar och Vännäs kommun 1 dag. Enligt Nordins rapport
synes hans arbete varit i huvudsak plantering enligt förut av mig upp—
gjorda ritningar, trädbeskärning och andra förekommande arbeten.

Anslag till tradgardsskotselns beframjande.

För utdelning av fruktträd, bär— och prydnadsbuskar har åtgått
205 kronor och 60 öre, som fördelats på 9 mindre jordbrukare och
egnahemsägare, och äro för dessa belopp vederbörliga kvitton emot—
tagna och till trädgårdsnämnden överlämnade.

Väderlek och årsväxt.

Våren blev sen, och planteringarna kunde ej börja förr än den
17 maj, och då var rätt mycken tjäle kvar i jorden. Torka och låg
nattemperatur var länge rådande, först längre fram på sommaren
kom tillräckligt med regn och varme.

Skordeforhallanden.

Försommarens torka och låga nattemperatur gjorde, att frukt—
trädens blomning började först den 9 juni och avslutades omkring
den 20. Med anledning därav blev ej erforderligt lång utvecklingstid
för frukt i allmänhet. Endast på mycket gynnsamma platser skör—
dades fullt mogen frukt.

Vinbär, röda svarta och vita, gåvo god skörd. Krusbärskörden
blev något mindre än man kunnat vänta. då såväl årsskott som blom—
knoppar föregående år hunnit god utveckling och mognad.

Jordgubbar och smultron ledo skada av forsommaren torka. En
massa insekter särskilt spottstriten, som uppträdde på en massa väx—
ter samtidigt med jordgubbarnas blomning, höll på att helt ödelägga
jordgubbsplanteringarna, särskilt kring Umeå och Vännäs.

Hallonskörden blev över medelmåttig.

Grönsaksodling i bänk, ävenså gurk— och melonodling, samt to—
matodling i hus och kaster, gåvo riklig skörd av god beskaffenhet.
Vinodlingen gav tillfredsställande avkastning. Om grönsaksodling
och blomsterodling på fritt land kan sägas, att skörden blev mer än
medelmåttig och av god beskaffenhet.

Skadeinsekter och svampar.

Sommaren 1926 utmärkte sig som en svår tid, enär en massa
plika slag av mjöldagg, rost, fruktskorv och skadeinsekter hemsökte
många trädgårdar inom distriktet. Under juli månad ägnades mycken