OCR Output

37

men genom de dagliga besöken i gårdarna och demonstrationerna i
trädgårdarna, blev säkerligen ändå resultatet tämligen gott.

Förrättningarna ha bestått i plantering av under förra året hem—
förskrivna växter, köksväxt— och blomsterodling vid hemmen, upp—
rättande av ritningar och planteringsförslag, samt hemforskrivning av
växter till plantering våren 1927, förslag till förberedande jordar—
beten, dränering och jordförbättring genom påföring av för de lokala
förhållandena passande jordarter, djupgrävning och gödsling, samt
ledning av arbeten, där sådana kunnat utföras direkt å platsen utan
längre tids förberedande arbeten, samt trädbeskärning m. m.

Under förutnämnda tider ha utförts 340 förrättningar, vartill åt—
gått enligt månadsrapporterna 313 arbetsdagar och 14 resedagar.
Under resedagarna ha tillryggalagts en väglängd av 192,4 nymil utom
järnvägs— och båtresor. För en massa hemarbeten med skrivgöromål,
ritningar, rekvirering av växter, korrespondens med rekvirenter m. m.
ha åtgått 94 dagar.

Hur förrättningarna kommit rekvirenterna till godo framgår av
följande tabell, som är ett utdrag av månadsrapporterna.