OCR Output

36

Antal under året försålda avelsdjur från:

Brån L .. .L — LL 2 st. handjur och 2 st. hondjur
Dahlliden . . .... 4 ,, % nÅ p 2

Summa 4 st. handjur och 6 st. hondjur

Det gångna året kan i stort sett betecknas som ett gott år för
husdjursskötseln. Inom ratt stora omraden förorsakade visserligen
langvarig torka dalig återväxt å betesmarkerna samt sänkt foder—
skörd, vartill även härjningar av gräsmasken bidrogo. Olägenheterna
därav komma dock ej så mycket till synes under löpande som efter—
följande år. På vissa håll, särskilt inom södra delarna av länet, har
ett ökat intresse för nötkreaturens avel och utfodring kunnat iakt—
tagas, vilket tagit sig uttryck i ett flertal nytillkomna tjur— och kon—
trollforeningar. Inom norra länsdelens bästa jordbruksbygd — Skel—
lefteorten — kan däremot en tydlig tillbakagång påvisas. Detta be—
styrkes bl. a. även av därifrån inkomna kontrollföreningssiffror. For
svinskötseln har 1926 liksom föregående år varit mycket gynnsamt.
Orsaken därtill har utan tvivel varit mul— och klövsjukans härjningar
inom sydligare delar av landet, varigenom tillförseln av smågrisar
från därav berörda trakter helt eller delvis omöjliggjorts.

Lanstradgardsmastare J. L. Jonssons tjänsteberättelse för år 1926.

Enligt av trädgårdsnämnden fastställd resplan har tjänstgörings—
området omfattat Umeå stad, och socknarna Umeå, Holmsund, Hör—
nefors, Nordmaling, Vännäs, Degerfors, Bjurholm, Örträsk, Fredrika,
Sävar och Bygdeå. .

Under tiden den 28 februari t. o. m. den 17 mars, fick jag med—
verka vid lantmannakurser med föredrag i trädgårdsskötsel sålunda i:
Fällfors 1—3, Bobacken 4—6, Djäkneboda 8—10, Ytterboda 11—13,
Tväråmark 15—17 mars. Under min vistelse i byarna gjordes dag—
ligen husbesök för att intressera befolkningen för trädgårdsskötsel.
Ävenså utfördes beskäringsarbeten, tomtmätningar och en del rit—
ningar. Det visade sig ha god inverkan på ortsbefolkningen, att man
kom till dem i deras hem.

Den 12—17 april höll Umeå trädgårdssällskap en föredragskurs,
där varje föredragshållare behandlade var sitt särskilda ämne belyst
med skioptikonbilder. Jag medverkade med föredrag om trädgårdens
anläggning m. m. Övriga föredragshållare voro stadsträdgårdsmäs—
' taren Strand och trädgårdsmästarna Hansson, Selin och seminarie—
trädgårdslärarinnan Riässlander. Kursen öppnades av landshövding
Ringstrand _ och _ avslutades av hushållningssällskapets sekreterare
Granström.

Det vore gott, om dylika kurser kunde hållas årligen.

Den 29 och 31 maj anordnades praktisk trädgårdskurs med skol—
barnen i Tavelsjö.

Den 3—5 juni var anordnad trädgårdskurs i Sandviks samlings—
sal. Medverkande var trädgårdsinstruktrisen Vidberg, och även denna
kurs avslutades av hushållningssällskapets sekreterare Adolf Gran—
ström. Vid denna kurs var åhörareantalet ringa, och man skulle med
anledning därav kunna förmoda, att kursen varit av mindre betydelse,