OCR Output

35

på premiering av nötboskap, får och svin ............ 87 * .
.. _ undervisning vid ladugardsskoterske— och vandrings—

rättarekurser . . ....... .. . v.v v v v v v v kk v kkk kk v k . 41,5 p
,, lantmannakurser . . ...........v.vv.vvvvvvvvvv.... 13,5 ,
,, rese— och helgdagar ...... s g 10,0 _ ,
, diverse forrattningar . .. ...
,, hemarbeten . . l l l l es 116,0

Summa 283 dagar

Under året resta mil uppgå till 342,6.

Inom den del av länet, där premiering under året icke skett, har
enligt gällande premieringsreglemente besiktning av stamtjurarna ägt
rum. Annan forrattning inom tjurförening har endast i undantags—
fall förekommit.

Av de 15 under året i verksamhet varande kontrollföreningarna
ha 5 st. inspekterats, varvid 15 besittningar besokts och kontrollprov—
ning med butyrometer utförts inom 6 besättningar. En kontroll—
assistent har på grund av liknöjdhet, slarv och opålitlighet i arbetet
måst skiljas fran sin befattning. Den 31 oktober nedlades verksam—
heten inom Kågedalens och Skramtrask kontrollforeningar, varmed
av kontrollverksamhet inom skellefteorten upphört. Vid det nya kon—
trollårets borjan tillkommo två nya kontrollforeningar, namligen
Kyrktjärn och Luståker, bägge inom Bjurholms socken, samt återupp—
togs verksamheten inom Mullsjö och Gräsmyr samt Tjärnbergs, Ris—
bergs och Rislidens kontrollföreningar — de båda förstnämnda inom
Nordmaling och de övriga inom Norsjö socken. Vid årets slut voro
sålunda 20 föreningar i verksamhet.

Vid under året verkställda inspektioner vid länets båda svinavels—
stationer ha inga skäl till anmärkningar förefunnits. Ställningen vid
desamma vid årets slut var följande:

Grisbacka _2 st. handjur och 9 st. hondjur
Östanbäck 3 ,, % » U å %

Summa 5 st. handjur och 16 st. hondjur

Forsålda avelsdjur under året:

Fran Grisbacka 11 st. handjur och 36 st. hondjur
, — Östanbäck 4 ,, p 1

Summa 15 st. hondjur och 47 st. hondjur

9> 3 9>

Samtliga vid årets början befintliga svinavelsföreningar ha fort—
satt sin verksamhet, varjämte en ny — Älgsjö—Tensjö inom Asele
socken — tillkommit, varigenom dessa föreningar ökat till 7 st. Av
desamma komma 5 st. på den södra delen av länet och 2 st. på den
norra.

Fåravelsstationen i Brån har under året efter anvisning av ve—
derbörande statskonsulent bytt stambagge med motsvarande station
inom Vasternorrlands lan.

Vid årets slut funnos vid de båda faravelsstationerna foljande
antal djur:

Handjur Hondjur
över 1 år under 1 år över 1 år under 1 ar
Brån (ch.) ........ 1 — 13 6
Dahlliden (lantras) . 3 2 13 5

Summa 4 2 26 11