OCR Output

33
Mejeriforbundet.

De i verksamhet varande mejerierna med undantag av dem, som
äro av lappmarkstyp, hava varit anslutna till mejeriförbundet.

För att underlätta försäljningen av ost under den tid, markna—
den var trögast, utsändes tvenne försäljare av mejeriförbundet för att
verka för en bättre avsättning å kronstämplad Västerbottensost. Rätt
stora försäljningar komma därigenom till stånd.

Mejeriforbundet har under ett halvt år på försök låtit anställa
en instruktionsmejerska, som haft till uppgift att kontrollera mjölken
å mejerierna samt hemma hos leverantörerna.

Förslag till en gemensam ostförsäljningsförening, ”Västerbottens—
osten, försäljningsförening u. p. a.", har utarbetats och antagits med
en del mindre ändringar vid extra sammanträde i Skellefteå den 4
oktober, och uttalade sig mejeriernas närvarande ombud för bildande
av en sådan förening.

Ett anslag å 750 kronor till ostförsäljningens ordnande har be—
viljats av Mejeriförbundet, sedan ett lika stort anslag beviljats av
hushållningssällskapet för samma ändamål.

Vid forbundets ord. sammanträde hölls av konsulent V. Sved—
bäck ett synnerligen intressant föredrag över ämnet ”Huru nedbringa

a

produktionskostnaden å mjölken”.

Mejerihanteringens framtid.

Under de senare åren har mejerihanteringen haft rätt stora svå—
righeter att kämpa emot. Särskilt har detta gällt den hantering, som
enbart baserats på ostberedning.

Dåliga bärgningsförhållanden hava gjort fodret mindre ända—
målsenligt för produktion av en god mjölk och goda mejeriprodukter.
En allmän överproduktion av ost med följande starka prisfall å den—
samma har förmärkts.

En torindring till det bättre i dessa avseenden har dock under
det sista året inträtt och bör detta vara en anledning att se framtiden
i en ljusare dager samt sporra till nya och kraftiga insatser för
mejerihanteringens fortsatta utveckling.

Att denna hantering liksom all annan sådan är beroende av olika
konjunkturförhållanden o. s. v. är klart, men mycket skulle säker—
ligen kunna göras för att bättre, än vad som nu är fallet, kunna möta
de mindre goda åren. Genom ordnad försäljning, avsättning av re—
servfonder, genom en jämnare drift o. s. v. skulle mycket i det fallet
vara att vinna.

Uppgifter från Västerbottens läns mejerier' år 1926.

1 [2 [ 0s 0] 04 | 5 | e | 7 | s | 9_
| > Eb-nl 3 .. t h .

| 1 o — bå %f* 23 | go_&” '2 mgi =s Z
Sna | _ 8 t :8 6 | s 2 | © å-?ä*_'o?:u
Mejeriets namn| :# 3 sp =na >e | 40 ) by ”b 730 2.3
1 282 | $:e 155 £3 e: eC af 23

| 4 [ [E JE ET] &

| | j r i

'Bodbyn ...... o 72132 590 5978 — om | _ —
/Burträsk ...... 89121! 25317 3598 Fa 302] 114] —