OCR Output

Ostens kvalité.

Ostens kvalité har efter de ogynnsamma bärgningsåren 1923,
1924 varit i jämnt stigande och årets kvalité var god.

Mjölksyra har allt mera kommit till användning och visat myc—
ket goda resultat i kvalitativt avseende.

Av ostfel, som förekommit kunna nämnas: blåsor, för stark jäs—
ning och sprickor i ostens yta, det senare beroende på ;råmjölk i
många fall.

Avsattningsforhallanden.

Avsättningen å mejeriprodukter var under årets förra del mindre
god, men ökade under senare delen, så att tillgång och avsättning
voro lika.

Priset å kronstämplad Västerbottensost steg på hösten, så att
den kom i ett normalt prisläge i förhållande till annan ost.

Partipriserna på kronstämplad Västerbottensost hava under året
varierat mellan 1: 75—2: 25 kr. pr kg.

Mejerismör har betingat partipriser varierande mellan 2: 75—3: 20
kr. pr kg. och landssmör har i parti betalts med c:a 65 öre lägre pris
än mejerismör.

Vasslesmör har betalts med samma pris som landssmör och i
vissa fall med ett något högre pris.

Mjölkpriset vid utminutering från mejerierna har växlat mellan
16—26 öre pr liter.

Mejerskeutbildningen.

Tvenne elever hava undervisats vid vardera av statens elevmeje—
rier i Mangbyn och Hokmark.

Foljande elever hava under året erhållit undervisning och utexa—
minerats fran statens mejeriskola i Flarken nämligen:

Tyra Renstrom fran Burtrask socken;

Sigrid Bäckström från Nysätra socken;

Alice Glas från Nysätra socken;

Dagmar Persson från Lövångers socken;

Lina Stenmark från Skellefteå landsförsamling;

*Malin Markstrom fran Nysätra socken. /

Dessutom erhöll en extra elev, Lydia Brännström från Norsjö
socken, några månaders undervisning för speciell utbildning i hus—
hållsostberedning.

Samtliga utexaminerade elever hava erhållit anställning såsom
mejerskor inom länet.

Såväl praktisk som teoretisk undervisning hava varit de samma
som under föregående år.

Mejerierna.

Ett nytt mejeri av lappmarkstyp har anordnats i Ämlidens by i
Norsjö socken och började sin verksamhet i november.

Kullagerseparatorer hava inmonterats å Umeå och Flarkens me—
jerier och mjölkkylare å Nordmalings mejeri.

Degerforsortens nya mejeri har börjat sin verksamhet.