OCR Output

i 1 | =s | ho g se — 3
| 2 b 058 | &2 | { )42
. s |Gk Ew | FY 58 1| $ .ff i:
Manad S o_gg&)-c‘fi_g: 3 2 # 5 %
4 |$3 1 3* $3 0 $%) % ff ) 29
3 2 ‘ | O._å TE cz 2
| i L [ j i
Januari . ... > s o. ‘ A | H 16 ©; 26
Februari .. | — 5 = 10 $10 | — 6 13 | 26
Mars ...... Jse — 2 3 2 150 27
April ...... | 4 ; — 50)0 1 6 6 | 22
Maj ....... — — 000 — 0010 0015 00 26
Juni ....... Te CE us 9 16 | 27
Juli ....... e 6 | 4 11 s 0 29
Augusti — — 29 | — — 2 31
September ... 6 1 — 12 15 3 27
Oktober ...| — | — 1000 s t 11 5 30
November .| _ 3 ' _1 mz } 4 | =1 | =9 10 | 28
December ..| — | — 1s | — | 2 | 10 | 12 | 2555
Summa | 13 | 7 / 35,5 20 9 | 101 | 121 | 32445 '

Under året har jag i tjänsten färdats 318,8 mil efter landsväg och
för övrigt pr järnväg.

Utom ordinarie göromål i tjänsten har jag under året undervisat
vid statens mejeriskola i Flarken och vid ladugårdssköterskekurser i
Brännland, tjänstgjort som ordförande och sekreterare i länets meje—
riförbund och under 7 dagar medverkat vid lantmannakurser.

Mejeridriften.

42 mejerier hava under året varit i verksamhet mot 47 under
föregående år. Tvenne mejerier i Kolaboda hava sammanslutit sig
till ett och på samma sätt har även skett i Vallen, där det gamla upp—
gått i det nya.

Den å mejerierna invägda mjölkmängden var 12,664,983 kg. mot
14,279,251 kg. under år 1925.

Direkta mjölkförsäljningen, vari inberäknas både oskummad och
skummad mjölk, har under året ökat med 863,312 kg. under det att
tillverkning av Västerbottensost har minskat med 249,808 kg. Annan
ost har ökat med 14,900 kg., tillverkning av smör har ökat med
6,760 kg., och vasslesmörtillverkningen har minskat med 4,347 kg.
Gräddförsäljningen har Okat, och Norets mejeri har levererat sin
gradde till Norrbotten. 725 kg. mesost har tillverkats i Falmark. Se
vidare medfoljande tabla.

Ostens stämpling och märkning.

Samtliga mejerier, som tillverkat Västerbottensost, hava låtit
kronstämpla densamma, då den enligt bestimmelserna varit berät—
tigad därtill.

Under året har en ny lag trätt i kraft, vilken föreskriver, att ost
skall märkas med olika färg efter fetthalt och har densamma för Väs—
terbottens län visat sig ändamålsenlig, även om en del ändringar av
densamma kunde vara önskvärda.