OCR Output

Lantmannaforeningen . . LL — LL 4 dagar
. . l c 4 y
©emester . . . .. .. .. v + i + + + kk k k k k k k k k k k k k k + n n en r n r r n nr 150004
Summa 310 dagar
Besökta gårdar ........ 281
Resta kilometer ......... 2,818

Under benämningen ”extra” är redovisat resa till lantbruksveckan
i Stockholm och egnahemsnämndens sammanträde i U meå.

joh. Mörtsell för Tärna socken samt Dikanäs 0. Fatmomakke kapellag.

Undervisande och handledande verksamhet ............ 115 dagar
Stakning och utlaggning av odlingsplaner .............. t3 4.
Tillvägning och anläggning av fältförsök ............ ts
Rese— och helgdagar [Le 47 — %
Hemarbete med ritningar och nyodlingsplaner .......... 107 _ ,,
Kontrollföreningar . . . .. .. .. — — — — — LS S — — n n en 13 ,
Kommunala uppdrag .........++++++ + + + + ** ** kr rk k kk 4 —
Semester . . . . — . 0 e e e e 10 _ ,,
Extra . . .......... nc n s n s o 4 — 5
Summa 316 dagar
Besokta gardar ...‘ .. 326
Resta kilometer ........ 2,987

Vandringsrättaren har på uppdrag av förvaltningsutskottet stude—
rat kalkbränning sådan den bedrives på enklaste sätt i Vilhelmina
socken, vilka metoder även anses tillämpliga i Tärna.

Försöksverksamheten.

Av hushållningssällskapens lokala fältförsök i samarbete med
Centralanstaltens Jordbruksavdelning har utlagts och till Centralan—
stalten rapporterats följande antal försök:

9 gödslingsförsök i havre till grönfoder på torvjord

3 3 i vårsäd på fastmarksjord
2 % i höstsäd ,, p

8 p i vall på torvjord

4 på i ,, ,, fastmarksjord

2 p till potatis

4 ,, rovor

8 sortforsok med korn till mognad
3 ogräsförsök med harvning
3 d:o ,, besprutning
5 kalkningsförsök ha skördats

Till följd av ringa nederbörd från den tid försöken utlades och
under den viktigaste vegetationstiden löstes icke konstgödseln och
infördes i markvätskan, varför isynnerhet vallarna icke visade nöjak—
tigt utslag för gödslingen.

Insektshärjningar ocn växtsjukdomar.

Väsentliga skadegörelser av den s. k. gräsmasken ha i år före—
kommit litet här och var i lappmarken, Grytsjö by i Vilhelmina socken
blev, såvitt jag har mig känt, svårast hemsökt av ”odjuren”. Samt—
liga gräsmarker inom byn härjades fullständigt.