OCR Output

26

I tjänstgöring vid Egnahemsnämndens expedition ...... 153
Besiktning och värdering av 238 lägenheter, for vilka eg—
nahemslån sökts (samtidigt har uppgjorts 84 nyod—

lingsplaner) . . . .. .. .. v.v v v v ve va va va v kkk k kkk d k v v 84 _ ,,
Inspektion av 10 lägenheter, för vilka egnahemslån förut
bevi t s e s

Ovrig verksamhet har utgjorts av:
Uppgörande av 11 tickdikningsplaner och en vixt—

följdsplan . . . . .. %v iv v v v v v kk kkk k a k a a kk kk v k v v 9 ,
Uppgörande av 20 nyodlingsplaner förutom odlingsplaner,

som uppgjorts i samband med värdering av egna—

hemslägenheter . . .............................. 9 __
Medverkat vid lantmannakurser ...................... 22
Rådgivande verksamhet .............................. 2 _ ,,
Härtill kommer semester under ...................... 25

Summa 320 dagar

Vandringsrättaren Olof Nilssons tjänstgöring.

Av 295 tjänstgöringsdagar har rättaren varit ute på förrätt—
ningar i 175 dagar och 120 dagar ha använts för hemarbete i tjän—
sten. Beträffande arbeten utom hemmet får anföras, att rättaren
varit jordbrukarna behjälpliga vid täckdikning och därvid lagt 24,300
täckdikningsrör, uppgjort 29 planer för nyodlingslån och 2 planer
för gödselvårdslån samt avsynat nyodlingsföretag och godselstads—
anläggningar, för vilka lån förut beviljats. Vidare har han utlagt
och skördat fältförsök.

Rättaren har i tjänsten besökt 330 gårdar och därvid förutom
med järnväg färdats 292,7 mil.

Med nedanstående översikt, som utgör ett sammandrag av må—
natligen lämnade tjänstgöringsrapporter, framgår huru tiden blivit
använd för olika arbeten.

Undervisande och handledande verksamhet ............ 109 dagar
Nyodlingsplaner (uppgjort nya och avsynat förut upp—

gjorda) . . i i v iv iv v v k a k a k k k k k k a k k k k k k ka a , 31 3
Fältförsöken . . . .. .. .. , vL ii kk k k kk kkk v , 25 S
sj r 6
Besiktningar av egnahemslägenheter .................. 3 y
Hemarbete med egnahemsritningar .................... 74 _ ,,
Ovrigt hemarbete ................................... 46 _ ,,
Rese— och helgdagar ................................ 1y
O t e Lv vL kk G k ki va 11

Summa 306 dagar

Jordbrukskonsulent Aug. Ekströms tjänsteberättelse för ar 1926.

I tjänsten har jag, enligt månatligen inlämnade månadsrapporter,
redovisat 327 dagar, vilka fördelas på olika verksamhetsområden
salunda:

Lantmannakurser . . usc uc ns 27 dagar