OCR Output

25

sätra, tillkom på bybornas begäran en extra kurs med stor tillslut—
ning. Konsulent Wallin, fodd norrbottning, var i god nivå med våra
förhållanden, varför hans råd blevo praktiskt tillämpliga. Vid de—
monstration av betes— och vallföreningens röjningsredskap visade sig
den västerbottniska risten, eller en lång plogkniv monterad på stark
träkrok, vida överträffa föreningens ketting med särskild gripkrok vid
uppkörning av buskar. En av mig medford ångermanländsk röj—
ningsyxa, med skäret skyddad av yxans framåt— och nedåt böjda osli—
pade främre spets, visade sig även överträffa andra redskap för ned—
huggning av grövre buskskog. Betesforeningens korta och grova röj—
ningslie var förträfflig för smärre buskar. Kurserna hava helt säkert
äggat till nya tag for intensivare skötsel av igenväxta betesmarker
och för uppröjning av nya.

Då det under senare år visat sig att antalet frörenserier är otill—
räckligt, har jag ägnat arbete åt denna fråga. Umeå renseri har redan
nått höjden av avverkningsförmåga. Det vid Olofsfors, Nordmaling,
arbetar med ökad tillförsel varje år och nya andelsägare hava vun—
nits i stort antal. Det äldsta renseriet i Agnäs, Bjurholm, saknar
boss—såll och fläkt, varför det ej fyller sin uppgift på fullgott sätt.
Det torde även komma att kompletteras.

Den brist på renserier, som funnits i mitt distrikts norra socknar
blir delvis avhjälpt redan denna vinter, i det en nybildad froodlings—
förening i Nysätra uppför ett fullständigt renseri vid Ånäsets kvarn,
och kvarnägarna i Degerfors kyrkoby låta där uppföra ett likadant.
Aven inom Bygdeå pågår andelsteckning för renseri vid Rikleå kvarn.
Om även frömängden de första åren ej blir så stor vid de nyinrät—
tade frörenserierna, så behövas de alla i våra trakter med stora av—
stånd, om dessa socknars lantmän skola komma in i vanan att av—
sätta till frötäkt i tillräcklig utsträckning för det egna behovet.

Intresset för denna angelägenhet inom Nysätra nu är ett gott
bevis för modernare jordbruksmetoders frammarsch på en trakt, där
for ett tiotal år sedan inbjudan till diskussion angående fröodling vid
en större lantmannakurs i tingssalen möttes av isande tystnad.

Jordbrukskonsulent K. Lundströms tjänsteberättelse för ar 1926.

Sammanlagda antalet tjänstgöringsdagar äro 295, och av dessa
har jag i 129 dagar varit ute på förrättningar och i 166 dagar tjänst—
gjort vid Egnahemsnämndens expedition. _1 denna expeditionstjänst—
göring har även inräknats hemarbete, som jag utfört i egenskap av
jordbrukskonsulent i Umeå—distriktet.

I tjänsten har jag, förutom med järnväg, färdats 589,0 mil.

Inom distriktet har utförts 6 gödslingsförsök. Därjämte har full—
följts ett förut anlagt kalkningsförsök och likaledes har upprepats
tvenne sortforsok (ett med korn och ett med havre).

Av nedanstående Oversikt framgår huru tiden blivit använd för
olika arbeten.

Egnahemsverksamheten omfattar 257 dagar, härav
Rese— och helgdagar .. .. .. . .. . .. — .. LLÅ LL L A e. 3 dagar
Närvarande vid Egnahemsnämndens sammanträden .... 13 _ ,,