OCR Output

24

| 1 |2]s|4]5] 6| 7 | 8| 9 |10| 11 |12] 13 | 14 | 13| i6
Hemarbete.... 10| 3)22) 7 8| 3| 2 2l 4) s\ mlor| _
Semester...... | 1 | |6| | | 2| 1| 1 9 | [
Summa |26/27 2726| 24| 24 24[ 29| 27| 27 | 26| 26| |
A. Nyman. _| | | _| 1 b dT 1
| | 1 | | | |
Underv. ..... | 7| 3)15) 5(115 |10,s) 15 8,5|5,s/13,5 | 1 |95,5
Fältförsök ... / | ' 6, 8| 214s| '| 1ys| | — 1228
Nyodlingslån ./ | '| | | 1| 7| 5) Os| 2 — | 15,5|
Egnahemslan .. _ | l | 11| 123 | _ | 25
Provmjolkn. ..) |6| | 3| — | | 3‘13’12,5;37,5( |
Rese— o. helgd.. 3 2 5,5 3 25 43,5 425 3 1 i 35 |
Hemarbete....|14114)4s 8| 8| 3|6,s| 3| 21 4/1111,s|89,5| |
Semester. . . . .. || 1| | | |[11] = | ‘ [ 13) |

Summa |24/25| 26/25) 22 | 26 | 28/ 27/ 27/ 28 [ 27 20 1 311 294201
|29 | 20 | |

Fältförsök i form av gödslingsförsök äro fortfarande eftersokta
och hava utlagts ett 40—tal, under det att av sortförsök endast de s. k.
fasta förekommit. Berättelse har avgivits till Centralanstalten.

Nyodlingslån hava uppgjorts till ett antal av 102 st. och hava
248 förr utlämnade lån avsynats.

Gödselvårdslån hava nyuppgjorts 14 st. och förr utlämnade hava
avsynats till ett antal av 27.

Täckdikningslån hava uppgjorts för 9 lånesökande och 17 st.
förr utlämnade hava avsynats.

Betesförbättringslån hava uppgjorts för 4 lånesökande.

Bidrag till grävning av utlopp för täckdikning hava sökts av 10
jordbrukare.

Avvägningar för sjösänkning eller dikning hava utforts till 10
lantbrukare.

Täckdiknings— och cirkulationsplaner hava uppgjorts till 12 st.
jordbrukare.

Utom de vanliga försöken hade inom vandringsrättare Lindholms
distrikt planerats för ett flertal försök med ogräsbesprutning. _ Av
dessa kunde dock endast ett fåtal komma till utförande till följd av
de denna vår ovanligt ogräsfria åkrarna. Endast där ”backsega” före—
låg, orsakande en kall såbädd, hann ogräset i större mängd upp före
utsädet. _Å avdikad, varm jord var sädesbrodden redan för kraftig
och bredbladig, innan ogräset, mest spergel och våtarv, började spira.

Under växttiden förvånade man sig över den ovanliga mot—
ståndskraft mot den ihållande torkan, som även mindre täta jordslag
visade sig besitta, varför höskörden mot förmodan gav föga under
medelskörd. Så även med sädes— och rotfruktsskördarna.
gåvo dock god skörd endast från välskötta, i tid hackade och gallrade
åkrar. Av potatissjukan syntes foga.

De kurser i beteskultur, som voro anordnade i mitt distrikt, blevo
omfattade med livligt intresse på de flesta platserna. I Flarken, Ny—