OCR Output

22

ningar, jämfört med nyutlaggningar, var den, att ovanligt manga pla—
ner av äldre årgångar, för vilka uppskov beviljats, maste detta år
slutavsynas.

Nyodlingsverksamheten är fortfarande livlig inom detta distrikt.

Gödselv årdslån.

27 nya gödselvårdsplaner ha uppgjorts och 43 äldre avsynats.
De flesta förtänksamma jordbrukare torde numera ha anlagt cemen—
terad gödselstad. ' ”

Betestörbättringslånen

ha denna sommar obetydligt utnyttjats. Det är dock att vänta att till
kommande år, då saken blir mera känd, många jordbrukare skola
använda denna hjälp till förbättrande av sina merendels dåliga som—
marbeten.

Blott 3 planer för sökande av lån äro utlagda år 1926.

Avelsforeningar.

Flera nya både tjur— och svinavelsföreningar äro under året bil—
dade. Därom torde närmare redogörelse inflyta i husdjurskonsulen—
tens årsberättelse.

Väderlek och årsväxt.

Ett vackert vårväder smälte raskt undan de stora snömassorna
och vårsådden försiggick åtminstone inom kustlandet under de bästa
auspicier. Till foljd av sparsam nederbord satt dock tjälen kvar i
myrmarken mycket lange, sa att växtligheten där ej kunde få någon
ordentlig fart före midsommar. Torr, men relativt varm väderlek
kännetecknade även eftersommar och förhöst, varav frambringades
en till kvantiteten knappt medelmåttig årsskörd, men av i allmänhet
synnerligen god beskaffenhet.

De odlade sädes— och froslagen kunde gå till full mognad, och
potatisen var flerstädes frisk och jämförelsevis väl utvecklad. Foder—
och rotfruktsskörden, om än till kvalitén utmärkt, motsvarar dock å
vissa trakter ej fullt årsbehovet, varför lantmännen se sig tvungna att
i vinter inköpa rätt mycket kraftfoder, vilket med det relativt låga
pris, som detta nu betingar, torde löna sig synnerligen väl.

Jordbrukskonsulent J. Söderbloms tjänsteberättelse för ar 1926.

Utom av hemarbete med berättelse, planer, uppsatser och kor—
respondens var min tid under vintermånaderna upptagen av lantman—
nakurser i Skellefteå, Bureå, Burträsk, Nysätra, Bygdeå och Sävar
socknar. 1 mitten av maj kunde arbeten på bar mark börjas. Dessa
fortgingo till mitten av oktober, då tjäle och snö täckte marken. Un—
der november deltog jag i den fasta undervisningskursen i Burträsk.

Dagantalet för olika arbeten framgår av följande :