OCR Output

NM

____ Antal tjänsfgöringsdagar 0 -å
1 > _ 1 m
959% 16 |. =Z © % | 5 | %
E2 HIH $ d 29 s >2 & £ %
Rätarens |$ 5 | 5$%/5 gG [E FE # 320 3 1E s
, H2 338 — 8EG[ 9 tP s 3 %
| namn Näää:oå*EO 5 210 wiy 9' 8 |.8) 8 våg n
[2 > | , 210 1988 H & [2 C! E g | &
Bs : [EH 8 E 5 % =
98 2388 (# 8 [58 ö E S
5# $ä 2 * ©+ 7 __ +
| | | |
Ogren ...... 1391/2 28 34 | — |eles 122 | 10 209 1983) 342
. | | | |
Séderholm .147 | 44 [11 | 12 | — |66 |7 | 21 308 |2407) 388
| 1
i 1 |
L Tjärnzcgren...i1181,"21 681/2) 91/2) 4 l 22 \811/2 1/2)} 17 |(3211/2 2709] 454
1 | |
1 Eklund ...... I‘103 | 631/2 91/2l = _ 16 (691/2 421/2l 6 |310 |2812) 374

ögren har med forvaltningsutskottets medgivande varit ledamot
av taxeringsnämnd, och Eklund har skott Norsjö kontrollförening,
nämnda uppdrag ha hänförts till rubriken ”extra arbeten”.

Fältförsöken:

ha varit av ungefär samma omfattning som närmast föregående år.
Ansökningarna om gödslingsförsök voro många fler än de försök,
som fingo utläggas.

Vad sortförsöken angår, antogos inga nya försöksvärdar, men
upprepades 6 st. s. k. fasta försök hos de gamla värdarne.

Av de upprepade kalkningsförsöken skördades 2 st. för sista
gången, det tredje skall kontrolleras ännu ett år. Inga nya kalknings—
forsok anlades.

Några besprutningsförsök utlades — huvudsakligen i demonstra—
tionssyfte — inom Skellefteå och Bureå socknar. — —

Försöksresultaten äro inlämnade till centralanstalten för att där
överarbetas, varefter särskild berättelse kommer att översändas till
hushållningssällskapet.

Täckdikningslånen

äro alltfort föga efterfrågade i detta distrikt. Blott 3 planer äro in—
lämnade för sökande av lån, därav de s. k. premielan.

Min åsikt är fortfarande att täckdikningslånen skulle betydligt
mera användas, om villkoren bleve lika formanliga som for nyod—
lingslånen.

Nyodlingslån

177 planer för nyodlingslån ha under året upprättats och 325
äldre låneplaner, avsynats. till det stora antalet avsy—