OCR Output

20

| Antal tianstgoringsdagar
| 28 | u |S B|. |—/ 8 |
| 2000 2 — S / 57 | 8 |\f 0) 4 —5 © | +2 | L
1 ; $
| åäåå;—"ö:'å %335%)1?53?'*7 2 S
| Månad 28118 | 0 827 3 v E 8 | T &
* 558 [2 2312 FPT E |$ E f
5:9 |g » /= bv | 2 196 518 |S » |& | 2 |.A | o
144208 .] % 5 | E 8:82 [P 0 i [ || ©
E& 8 0 | 37 ] 0 [8H) G 0 | 8& | 9
2 SE 1Z :.) :. ) < :s S | s A
E o se im > | E Z ä -80' 2 E d | 3
3 o ET SLI&&L PME :) P |
3$$ 8 + # _
| 1 |
Januari 13 — | — |— |— | +e — 412 7 | 251/2
Februari...| 20 | — | — |— |— [ — — 1 5| 1 | 20—| 28
Mars ...... 15 | —— | — | — | i e e | e | 51 9 |— | =1 30
April ... — — l o | —o 1| —o ) —} —| 1} 220| 240
Ma j e — | 712 S e tz d 5 123
JE 500008 2l 1| 4| 1| —|—| 6| 1| 3 | — 9 25
Juli c ns 11/21 — | — [1la2) —| —| 1j2 21 4 |—|—) 29
| Augusti ...| — | — 1 1 1| 1]22 / 2) 2 ) —|—) 29 |
September | —— | — | 2 |912/1/2/ — | 31 4 | 2| 5 |— |—| 27
Oktober ...| — | — 1 4 |— 1 — | 1] — |—] 13 i 7 |\—| 26
November | 12 | — | — | !/a |—| = |—| — | 3| 13!/2) —|—| 20
'December | — | — | — | —— |—| —|—| —|—] 13 |—|{13| 26
Summa |621/2/111/2] 5 7| 8| 50 |25 10 |13]3211/2

Antalet resdagar i tjänsten utgjorde 1974, däri inberäknat ar—
betet med arrendeuppskattningen; tillryggalagda mil: 336,2, förutom
järnvägsresor.

Vandringsrättarne.

Som vandringsrättare ha tjänstgjort samma personer som under
närmast föregående år. De ha även haft samma tjänstgöringsdistrikt
och placeringsorter.

Fordelningen av rattarnes arbeten framgar av foljande årssam—
mandrag: