OCR Output

19

Transport 222 334: 92 17,512: 30 2.025,.3258;: 02
Tackdikningslan, riskf. .. 12,030: 90
Nyodlingslån, $, T 17,525 ; 05
Froodlingsfonden . . .... 4,000: — _ 255,890: 87 _ 273,403: 26
Kapitalkonto C C E E V ... i e P . 150,946: 86

Summa kronor 2,449,678: 14
Umeå i april 1927.

ADOLF GRANSTROM.
Hushållningssällskapets sekreterare.

2. Tjänstemännens berättelser.

Jordbrukskonsulent G. Bergdahls tjänsteberättelse för ar 1926.

Under årets första kvartal upptogs tiden huvudsakligen av med—
verkan vid lantmannakurser inom Skelleftea, Bureå, Burträsk, Ny—
sätra, Bygdeå, Vilhelmina och Lycksele socknar.

Första veckan av februari bevistade jag i egenskap av hushåll—
ningssällskapets ombud försöksledaremötet i Stockholm; och hemma—
dagarne under nämnda kvartal användes till arbete med laneplaner,
årsberättelse, byggnadsritningar, korrespondens m. m.

Större delen av april och första hälften av maj hade jag arbete
med planläggning av samtliga länets fältförsök jämte annan korres—
pondens i tjänsten.

Förrättningarna å bar mark togo sin början den 17 maj och på—
gingo med några kortare uppehåll till slutet av oktober. Juli och au—
gusti upptogos därvid nästan uteslutande av medverkan i jordbruks—
premiering.

På kallelse av ordföranden i Boställsnämnden medverkade jag
under en vecka i oktober vid arrendeuppskattning inom Lövånger,
Byske och Skelleftea pastorat.

Hemgöromålen under årets sista månader utgjorde bl. a. upp—
rättande av försöksberättelse, komplettering av låneplaner, byggnads—
ritningar, arbete för froodlingsforeningen, korrespondens m. m.

Deltog som ledare för undervisningskursen i Burträsk, vilken på—
gick under de tvenne sista veckorna av november, samt åtnjöt se—
mester från den 15 december till årets slut.

Nedanstående tabellariska sammandrag av förut inlämnade må—
nadsrapporter anger närmare arbetsfördelningen: