OCR Output

17

sterna och äro ägnade skapa kontakt mellan de olika bygderna och
förvaltningsutskottets ledamöter, hava varit talrikt besokta och prag—
lats av stort intresse för modernäringens förkovran.

Forvaltningsutskottet har förutom de vanliga förvaltningsären—
dena i anledning av remisser avgivit följande yttranden, nämligen:

Angående förslag till jordbruksstatistikens ordnande vad rör jord—
bruksräkningarna;

statsrevisorernas förslag om en allmän instruktion för de
av länsstyrelserna utsedda revisorerna för granskning av
hushållningssällskapens förvaltning;

ifrågasatt ändring i gällande lagstiftning angående for—
lagsinteckning i avsikt att underlätta jordbrukets kredit—
förhållanden ;

förslag till åtgärder för bekämpande av mul— och klövsju—
kan inom landet;

betänkande angående statens medverkan för försäkrings—
verksamhet mot smittosamma husdjurssjukdomar ;

förslag angående upphörande av särskilda väderlekstele—
gram till jordbrukets fromma;

tillgången av odlingsjord å enskild mark inom Västerbot—
tens län;

förslag till reviderad lag om arbetsskydd;

förslag om anvisande av statsanslag för befrämjande av
utdikning av för skogsbörd tjänliga försumpade skogs—
marker;

jordsakkunnigas forslag om ändrad lydelse av vissa delar
av gällande lag om nyttjanderätt till fast egendom;

en framställning om statsbidrag till vissa dyrorts— och kall—
ortstillägg åt jordbrukskonsulenter;

huruvida och i vilken omfattning genom lagstiftningsåt—
gärder kan beredas möjlighet till försäljning av jord i all—
män ägo under sådana villkor att bl. a. syftet med upplå—
telsen behörigen tryggas;

förslag till lag angående uppsikt å vissa jordbruk;
betänkande _ angående ränta å lån från egnahemslåne—
fonden;

äf_rågasatt förbud mot användande av gift för dödande av
Jur ;

förslag angående statsbidrag till nyodling och betesfor—
bättring å ofullständiga jordbruk; och

ifragasatt Andring av § 10 i de av riksdagen antagna all—
männa villkoren och bestämmelserna för statens egnahems—
lånerörelse.

3

Vidare har förvaltningsutskottet gjort framställning om anvisan—
de av statsbidrag att utgå för understödjande av brytande av od—
lingsvägar till de genom understöd från statens avdikningsanslag ut—
dikade odlingsomradena.

Forvaltningsutskottet har också på grund av påtalad anhopning
av förrättningar i anledning av sökta bidrag av statens avdiknings—
anslag hemställt om anställande av en extra lantbruksingenjör med
verksamhet inom Västerbottens län.

Även under år 1926 har förvaltningsutskottet sökt medverka till
ernående av en sammanslutning emellan mejerierna för ostförsälj—
ningens ordnande. PA grund av de olika intressen, som gora sig gäl—
lande, har tillsvidare någon enighet ej kunnat uppnås. Numera spa—

2