OCR Output

16

Totala I följande sammanställning angives såsom under tidigare år en
åneför— Översikt över sällskapets totala låneförmedling vid årsskiftet och lån—
med— — tagarnas skuld till sällskapet. En del för låntagarnas räkning ännu
lingen. innestående medel samt en del av odisponerade lanemedel orsaka den

skillnad, som uppstår vid jämförelse av sällskapets skuld till stats—

kontoret.

Låntag. kapitalskuld
från: Antal till sallskapet.
Nyodlingslan . . ................ 3,307 1,050,443: 74
Godselvardslan . . ............... 1,041 | 247,858: —
Täckdikningslån . . .............. 167 33,122: 35
Dräneringslån . . ................ 256 79,880: 50
Fiskerilån . . .................... 34 12,910: —
Hingstlån . . .................... 18 35,800: —
Mejerilån . . .................... 9 110,999: 99
Tjurlån . . .......vvvvvvvvvv..... 34 11,188: 28
Egnahemslån . . ................. 3,074 9,325,5607: —
Summa 7,940 10,927,769: 86

Hushall— Vid hushållningsdistriktens ordinarie sammanträden, som höllos

ningsdi— under tiden 15 juni—15 juli, var forvaltningsutskottet representerat

strikten. på några platser. Sålunda var landshövding Nils G. Ringstrand när—
varande vid distriktsmötena i Drängsmark, Byske socken, och i Skel—
leftea, namndeman N. Belander vid möte i Fredrika och sekreterare
A. Granström i Agnäs, Bjurholms socken, Rickleå, Bygdeå socken,
Änäset, Nysätra socken, och i Örträsk samt dessutom vid mötena i
Byske och Skellefteå socknar samt i Umeå stad. Distrikten hava
anordnat premieringar av olika slag sasom av trädgårdar, vallod—
ling, rotfruktsodling och fröodling. Verksamheten ar emellertid av
olika omfattning såsom av berättelserna från distriktsordförandena —
intagna i det följande, torde framgå. Ett intresserat arbete inom un—
deravdelningarna har visat sig vara av mycket stor betydelse, varfor
det är att hoppas att distriktsverksamheten skall kunna ytterligare
utvecklas.

Hushåll— Sällskapets ordinarie sammanträde hölls i Umeå den 13 november

ningssäll— 1926— 1! samband därmed höllo ett flertal föreningar arbetande på

skapets jordbrukets område sina sammanträden. Vidare voro anordnade dels

organisa— &n hemslöjdsutställning, dels en fröutställning, dels också en utställ—

tion m. m. Ring av Umeortens J. U. F. odlingar av trädgårdsväxter. Föredrag
hölls av agronom Ludv. Nanneson över ämnet: ”Några lärdomar från
de bokförande jordbruken i Västerbottens län”. Sällskapet beslöt
bl. a. att tilldela sin avgående v. ordf. jägmästaren Vilh. Älund, säll—
skapets stora guldmedalj och att till v. ordförande för tiden t. o. m.
1929 utse häradsdomaren Aug. Lundberg, Teg.

Antalet ledamöter i sällskapet vid Arets borjan 11,296, voro vid
årets slut 11.380. Hushållningssällskapets forvaltningsutskott har un—
der året hållit 11 sammanträden. Dessutom ha genom förvaltnings—
utskottets forsorg anordnats jordbruks— och hembygdsdagar i

Tavelsjö 7—8 maj;

Drängsmark 1—2 juli;

Gunnarn 22—23 augusti, varvid landshövding Ringstrand och
några utskottsledamöter varit närvarande. I samband med dessa da—
gar hava utställningar av bygdens hemslöjd anordnats och priser ut—
delats. Dessa sammanträden, som avse ersätta sommarsammankom—