OCR Output

15

Av 726 tillgängliga lediga platser har 706 tillsatts, varav 701
inom och 5 utom länet.

På kvinnliga avdelningen ha gjorts 1,875 ansökningar om arbete
av 1,867 arbetssökande personer, av vilka 1,778 voro mantalskrivna
i länet. Av dessa senare hade 1,755 endast sig själva och 23 utom
sig själva 24 andra personer att försörja. —

Av 1,495 tillgängliga lediga platser ha 1,368 tillsatts, varav 1,354
inom och 14 utom länet.

På båda avdelningarna tillsammans ha sålunda gjorts 4,712 an—
sökningar om arbete av 4,692 arbetssökande personer, av vilka 4,473
voro mantalsskrivna i länet. _Av dessa senare hade 3,414 endast sig
själva och 1,059 utom sig själva 2,384 andra personer att försörja.

Av 2,221 tillgängliga lediga platser ha 2,074 tillsatts, varav 2,055
inom och 19 utom länet.

Av förmedlingsverksamhetens fördelning på olika yrken framgår
att inom avdelningen jordbruk och skogshushållning ha sammanlagt
for den kvinnliga och manliga avdelningen gjorts 636 ansokningar
om platser och anmälts 336 lediga platser. Av dessa anmälda lediga
platser hava 298 tillsatts.

Liksom föregående år har hushållningssällskapet välvilligt lam—
nat ett anslag till anstalten på 500 kronor.”

Från 1925 voro balanserade 98 ansokningar om egnahemslån och Egna—
under året inkommo 386. Under året beviljades 239 jordbrukslån hemslåne—
och 94 bostadslån, summa 333 st., å tillhopa 1,257,700 kronor, därav rörelsen.
320,000 kronor för bostadslån. Premielan beviljades till ett antal av
218 å tillhopa 97,600 kronor.

I bidrag åt vissa av högkonjunkturens egnahemslåntagare hava
360 låntagare beviljats 168,000 kronor.

Egnahemsnämnden har hållit 14 sammantraden under året.

Skulden till statskontoret var vid 1926 års slut 12,581,922: 03
kronor från egnahemslånefonden. ‘

Av de hösten 1925 sökta 464 nyodlingslånen beviljades 462 å Nyod—
tillhopa 200,920 kronor. Är 1926 nyansöktes om 376 lån å tillhopa lingslan.
170,650 kronor. Skulden till statskontoret utgjorde vid årets slut 3
1,274,207: 14 kronor från nyodlingslånefonden.

Är 1926 beviljades 21 täckdikningslån å tillhopa 12,290 kronor. — Täckdik—

Vid årsskiftet var skulden till statskontoret 134,339: 99 kronor Mings!an.
från täckdikningslånefonden och 85,741: 40 kronor från dränerings— f
lanefonden.

Ar 1925 soktes 106 godselvardslan, vilka beviljades med 32,970 Gödsel—
kronor. Antalet nyansökningar var 93 st. & tillhopa 27,440 kronor. _ vardslan.

Fran godselvardslanefonden var skulden till statskontoret vid
arets slut 278,816 kronor.

: Under året har ett mejerilån å 15,000 kronor utlämnats. Skulden Mejerilan.
till statskontoret var vid årets slut 111,666: 66 kronor.

Under året beviljades 4 hingstlån å 8,800 kronor. Vid årets slut Hingst—
var skulden till statskontoret 28,200 kronor från statens hästavels— lan.
fond. Av egna medel hade sällskapet utlanat 7,000 kronor.

Under år 1926 beviljades 18 tjurlån å tillhopa 7,925 kronor. Skul— Tjurlan.
den till tjurlånefonden var vid årsskiftet 11,188: 28 kronor.

Under året utlämnades 8 st. fiskerilån å tillhopa 4,100 kronor Fiskeri—
och ansöktes om 22 lån å tillhopa 15,175 kronor. Skulden till stats— an.
kontoret var 12,910 kronor vid årets slut.