OCR Output

Fisket.

Slöjden.

Skogs—
varden.
Arbets—
formed—
lingen.

14

Skorden blev 1063 kg. honung och 13,5 kg. vax. Medelskorden
blir enligt dessa siffror 14,4 kg. per samhälle, men om man från—
räknar de 21 samhällen, som finnas i Holmsund under mindre gynn—
samma »förhållanden, blir medelskörden för övriga invintrade sam—
hällen 16,5 kg. Rekordskörd av 80 kg. från ett samhälle har under
året uppnåtts, vilket visar att vi här uppe kunna komma till samma
resultat som söderut, blott erfarenhet och insikt förvärvats. Många
fel och missgrepp göras emellertid, varför medelresultatet med hän—
syn till förhållandena måste anses som gott.

Biinstruktoren Bernhard Carlsson, Grubbe, har under 10
och 20 timmar biträtt länets biskötare, vilket varit synnerligen värde—
fullt och verksamt bidragit till det goda resultatet av biodlingsförsö—
ken inom länet. Inom södra länsdelen torde numera huvudvikten böra
läggas vid undervisnings— och upplysningsverksamhet, varför utdel—
ningen av bisamhällen torde komma att koncentreras på norra läns—
delen, om intresse där förefinnes.

Sammandrag av ekonomien:

Inkomster :
Statsanslag — o e 202: 32
Hushållningssällskapets anslag ......................... 202: 33
Kronor 404: 65
Utgifter :
Inköp av bisamhällen och frakt ........................ 271: 70
Biinstruktörens ersättning ............................. 128: 75
Annons OM kurs . .. .. v.v vvvvv iv kkk k k kk kk v va v , 4: 20

Kronor 404: 65

Hösten 1926 inlades 90,000 laxrom och 50,000 bäckrödingrom i
fiskodlingsanstalten i Piparbole.

I _6 sjöar inplanterades 931 stamsikar. Sjöundersökningar ha
verkställts i ett 40—tal sjöar inom Malå och Sorsele socknar.

Premielån ha beviljats 31 fiskare med tillhopa 1,525 kronor.

Fiskeriinstruktören redovisar 272 tjänstgöringsdagar, därav 139
för hemarbete. _1 tjänsten har han färdats 159,7 mil.

Utgifterna för fisket uppgå till 8,910:53 kronor.

Under slöjdläraren Anton Astroms ledning hölls manlig slöjdkurs
i Bjurholm under tiden 1/10 1925—30/4 1926 med 10 elever. Under
hösten började ny kurs i Abyn, Byske socken.

Slöjdlärarinnan Sia Svensson har hållit 6 vävkurser och extra
slöjdlärarinnan Alma Hellberg 4 st. Tillhopa 154 elever hava delta—
git i årets vävkurser.

Kostnaderna för slöjdundervisningen uppgå till 10,013: 29 kronor
oberäknat ett anslag å 1,000 kronor till länets hemslöjdförening.

Under året har sällskapet anvisat 5,000 kronor i anslag till lä—
nets skogsvårdsstyrelse.

Arbetsförmedlingens föreståndare har lämnat följande redogö—
relse för 1926 års verksamhet.

”På manliga avdelningen ha gjorts 2,837 ansökningar om arbete
av 2,825 arbetssökande personer, av vilka 2,695 voro mantalskrivna i
länet. Av dessa senare hade 1,659 endast sig själva och 1,036 utom
sig själva 2,370 andra personer att försörja.