OCR Output

13

Eörrättn.—dagar Hemarbete Summa Besökta gårdar Resta mil

J. L. Jonsson ... 219 94 313 340 i92
E. Söderling .... 250 64 314 477 243,
G. Ljunglötf ..... 192 106 208 272 203,,
Hillevi Vidberg .. 220 19 248 98 i21;
Maja Bylund .... 221 27 248 28 126,,

De verkställda planteringarnas omfattning utvisar följande sam—
manstallning:
Jonsson — Söderling Ljunglof Vidberg Bylund

Prukttrad . . cce 408 705 74 113 9
Bärbuskar . . ........ 869 907 1030 280 22
Park— & alléträd ..... 478 88 230 31 58
Prydnads— & köksväxter 2152 8817 4758 433 1250
Jordgubbar . . ...... 2765 2943 1600 — 600
Rabarber . . .. .. . .. .. 57 137 134 22 6
Övriga fleråriga växter 547 549 2920 235 50

Summa 7276 — 14146 _ 10746 1134 1995

SAlunda har i allt planterats 35,297 växter, därav 1,309 fruktträd.

Kommunala _ trädgårdsbiträden hava inom Asele och Vännäs
tjänstgjort respektive 77 och 34 dagar samt planterat vardera 435 och
5.073 vaxter.

Trädgårdsinstruktriserna hava såsom under rubriken undervis—
ningskurser närmare redovisas hållit 6 husmoderskurser och 12 kon—
serveringskurser.

Totala utgifterna för trädgårdsskötselns befrämjande uppgingo
till 23,880: 65 kronor. .

Under år 1926 hava följande personer erhållit bisamhällen ge—
nom hushållningssällskapet:

Ruben Rönnqvist, Brattfors, Öreälv;

J. D. Lindgren, Fäboliden, Kvarnbysund;

John Löf, Pellboda, Änäset;

N. O1. Nolander, Risbäck, Arksjö;

C. Bergström, Röbäck, Umea;

Teodor Forsgren, Briannland;

Hugo Hogberg, Grundfors, Umea;

Gustaf Lönn, Sörbyn, Håknäs.

De 7 första samhällena voro i halmkupa, det sista i ramkupa.

Dessutom hava flera samhällen genom privat mellanhand inköpts
till länet, t. ex. 16 samhällen till Holmsund. Där har emellertid detta
experiment icke blivit direkt lyckat.

_ Antalet kända biskötare 'inom Västerbottens län är nu 30 och an—
talet bisamhällen c:a 85, därav 57 i ramkupor och 28 i halmkupor.

I föregående berättelse omnämndes att en Umeortens biodlare—
förening bildats och att denna förening också tillsvidare fungerar som
länsförbund. Föreningen räknar 27 medlemmar, därav 22 biskötare.

Föreningen _ har lämnat följande statistiska uppgifter fran sin
verksamhet :

Vinterförluster 1925—1926 10 samhällen, därav 3 i utsot, 1 på
grund av vicefall, 3 av fukt och mögel samt 3 av annan orsak.

Till 1927 invintrades 74 samhällen, därav 51 i ramkupor och 23
i halmkupor. t

Bisköt—
seln.