OCR Output

Fjaderfa—
aveln.

Boskaps—
konsu—
lenten.

Mejeri—
konsu—
lenten.

Mejeri—
hante—
ringen.

Trad—
gards—
skotseln.

12

liden har haft 3 baggar och 13 tackor och försålt 2 baggar och 4
tackor till avel.

Vid årets slut funnos tre fåravelsföreningar med 3 baggar och
93 inregistrerade tackor.

Fårpremiering har ägt rum inom norra distriktet. Av uppvisade
9 baggar kunde premieras 5, därav 2 st. av cheviotras och 3 av
lantras.

Ärets utgifter till fåravelns befrämjande voro foljande:

Fårpremiering, priser ............................l... 130: —

09 omkostnader . .ls 331 :. 87
Anslag till fåravelsstationer .......................... 1,000: —
Premielån för bagge ..........;:..................... 50: —

Summa kronor 1,511: 87

Länets fjäderfäavelsförening har under året åtnjutit 200 kronor
i anslag. Intresset för fjäderfäaveln har under det gångna året synts
rätt livligt. Ett flertal nya medlemmar hava också anslutit sig till
föreningen.

' Boskapskonsulenten Vilh. Svedbäck redogör i sin berättelse när—
mare för verksamheten varför här endast må anföras, att han redo—
visar 283 tjänstgöringsdagar, därav 116 för hemarbete och resten för
tjänsteresor. 1 tjänsten har han färdats 342,6 mil.

Mejerikonsulenten B. Unger redovisar för år 1926 i allt 324,5
tjänstgöringsdagar, därav 101 dagar för hemarbete. Han har i tjän—

sten färdats 318,8 mil.

Under år 1926 har driften upprätthållits vid 42 mejerier mot vid
47 året förut. Orsaken till driftsinskränkningen har varit ostmarkna—
dens ovissa läge.

Mejeridriftens omfattning belyses av följande sammanställning:

1925 1926
Invägd mängd mjölk .............. 14,279,251 kg. 12,664,983 kg.
Försåld mängd mjölk ............. 5,630,702 ,, 6,493,914 ,,
Tillverkn. av helfet ost ............ 625,022* .. 303,459* ,
** 009826 ,,
$ s annman ost ... . .l 60,633 ,, 48,062 ,,
s 39 RÖT » » 8 an an o o o o % 5 a 85,084 ,, 91,844 ,,
$ , vasslesmor . . ........ 12,770 $,423 .

0 39 HDEIERU 8 6 — 6 a a a o o o e o 0 980 ,, —
Försåld mängd grädde ............ —— 179351 .

En betydande omläggning av tillverkningen for hemmamarkna—
dens utnyttjande spåras av förestående uppgifter.

De enkla mejerierna i lappmarken hava ytterligare visat sig fylla
en verklig uppgift, varför mejerirörelsen i denna länsdel härefter torde
komma att bliva av allt större betydelse.

Under året har arbetats på att åstadkomma en fastare försälj—
ningsorganisation émellan mejerierna, men har ej ännu tillräcklig
enighet kunnat uppnas.

Tre länsträdgårdsmästare och två trädgårdsinstruktriser hava un—
der trädgårdsnämndens närmaste ledning varit verksamma under året
på sätt följande sammandrag belyser:

*) Västerbottensost.
**) annan.