OCR Output

Hästpre—
mieringen
och stam—

boksfö—

ringen.

Not—
boskaps—
premie—
ringen.

Tjurfore—
ningar.

Premier
till ladu—
gårdsskö—

terskor.

10

Antalet till förbundet anslutna föreningar och enskilda uppgå till
148 st. medlemmar, vilka approximativt bruka 21,625 hektar av länets
akerjord."

Ärets uppvisningar av hästar ägde rum på följande platser, näm—
ligen: Vännäs, Strömbäck, Umeå, Bygdeå, Nysätra, Lövånger, Bur—
träsk, Skellefteå, Drängsmark, Jörn, Norsjö, Lycksele, Stensele, Äsele,
Dorotea och Nordmaling.

I allt uppvisades 52 hingstar av vilka 1 premierades med A, 2
med AB och 32 med B.

Av uppvisade 96 ston premierades 1 med värdebokstaven A, 15
med AB och 70 med B.

Av uppvisade ungston premierades 84. Liksom under tidigare år
tilldelades 17 st. ombetäckta stamboksförda ston sällskapets tilläggs—
pris å 30 kronor.

Till styrelsen för Vångens hingstuppfödningsanstalt har för stam—
boksföringen av nordsvenska hästar utgått 250 kronor.

Sammandrag av kostnaderna:

. . ... .l .l ul ue l n n n k n e k e e e e e e e e e e e e es 8,430: ——
Inlosta 13 st. frisedlar ..........................v.... 390: —
Omkostnader . . . .. .. .. .v iv v v v v va va e va k ka kk a a ka kka v 1,503: 79
Stamboksföringen . . ...............v.vvvvvvvvvvvvv..v.. 250: —

Summa kronor 10,573: 79

Dessutom har liksom under tidigare år utgått 1,700 kronor till lä—
nets hastavelsforening for anordnande av unghingstbete.

Premieringen av nötboskap verkställdes ar 1926 inom norra läns—
delen.

Vid 31 premieringsplatser uppvisades 1,024 djur, därav 34 han—
djur. Premierade blevo 32 tjurar och 750 kor, därav alla tjurar och
140 kor av ren ras. Stamboksförda blevo 61 djur i riksstamboken och
126 i länsstamboken.

Sammandrag av kostnaderna:

Utdelade priser och inlösta frisedlar .................. 17,492: —
Premieringsomkostnader . . .......................... 2,401: 70

Summa kronor 19,893: 70

Utförligare _ redogörelse lamnas i det följande i särskild be—
rättelse. ” ”

Vid årets slut voro 66 tjurforeningar i verksamhet mot 67 vid
årets början. Till dessa föreningar voro anslutna 1257 medlemmar
med dem tillhöriga 5991 kor (4474 inregistrerade i foreningarna).
69 tjurar höllos. Under året inlösta frisedlar utgjorde 351 st. och
antalet språngavgifter 5555.

I organisationsbidrag hava 5 foreningar erhallit _ tillhopa
1,000 kronor. :

För berömvärt arbete såsom ladugårdssköterskor hava under år
1926 följande 24 personer tilldelats en premium bestående av ett halvt
dussin kaffeskedar av silver, nämligen: bondehustrun Maria Lund—
berg, Kyrkbyn, Bjurholm; fru Anna Elisabet Andersson, Ljusvatt—
net; froken Anna Tjärnlund, s. Abyn, Burträsk; fru Hedvig Möller,
Hednäs, Fällfors; fru Lovisa Emerentia Bergkvist, Fällfors; hemmans—
ägarehustrun Hulda Karolina Persson, Viska, Fredrika; bondehustrun