OCR Output

9

Bokforingskostnaderna uppga till 2,305:95 kronor varav sällska—
pet bestrider ;60: 48 kronor.

Till belysande av lantmannaföreningarnas verksamhet anföres ett
utdrag ur Västerbottens lantmannaforeningars förbunds styrelsebe—
rättelse för verksamhetsåret 1/7 1925—30/6 1926. Styrelsen anför
bl. a. följande:

"Arets affarsverksamhet utvisar rätt så blygsam vinst. Beträf—
fande kraftfodermedlen betingade dessa hösten 1925 «mycket höga
inköpspriser. Förbundet ansåg sig därför böra pålägga tillkomman—
de kostnader i allra nättaste laget så att ej försäljningspriserna
skulle ställa sig alltför avskräckande. Denna stora artikel har där—
för ej lämnat något överskott. 1 ett annat fall har marginalen ej ens
räckt till att täcka kostnaderna, nämligen betraffande superfosfaten.
Förbundet säljer av denna gödning närmare 15,000 säckar årligen
men synas de svenska fabrikerna (såvitt ej andra skäl föreligga),
antagligen av den orsaken att den utländska konkurrensen tvingar
dem att hålla så låga försäljningspriser, ej vara mäktiga att lämna
full ersättning för de kostnader, som följa med att hålla lager av
denna gödning. Utsädeshandeln har även detta år varit rätt så
nervös, då det stora överskottet av särskilt timotej— och alsikeklöver—
frö tryckt marknaden och vållat förluster för såväl producenterna
som för de vanliga försäljarne. Även kalkförsäljningen har varit ut—
satt for en del oroande moment. Den sedan kristiden pågående
skarpa konkurrensen, som kommit många gamla firmor att vackla,
har beträffande kalken givit ett egendomligt utslag i det att ett par
kalkbruk försökt tränga sig igenom på marknaden här genom att på
vissa platser gå fram med riktiga underpris men är det klart att den
stora mängden jordbrukare ej därmed vinna några fördelar, då ett
fortsatt tillämpande av sådana metoder snart skulle tvinga kalkbru—
ken att lägga ned sin verksamhet. Svårigheterna under året ha alltså
varit rätt betydande men har förbundet det oaktat gott kunnat hävda
sin ställning.

Frörenserierna i Umeå och Skellefteå ha haft mycket livlig sa—
song och uppgår antalet jordbrukare åt vilka frö rensats i Umeå till
876 st. och i Skellefteå till 288 st. eller sammanlagt 1,164 st. jord—
brukare. Linskäktningsmaskinerna i Umeå och Skellefteå ha även
tagits i användning i det lin bearbetats åt sammanlagt 25 st.

Ärsomsättningen uppgår till kr. 1,372,418: 16 och fordelar sig på
de olika varuslagen sålunda: :

Kg. Kr.
Konstgndsel .. .. .. _ ... LL 3,215,049 485,783: 81
Fodermedel och spannmål ............ 2,279,257 469,483: 69
Utsäden . . ....... s e 549,071 153,802: 40
Kalk, cement, tegelrör ................ 2,782,308 142.935; 65
Hö och halm ........................ 1,043,659 89.571: 90
Hushållsmjöl . . ..................... 66,038 25.014: 75
Diverse . . .. .. . v.v v v v v e e e e e e e e e es Ee s 5,825: 96

Summa 9,935,382 _ 1,372,418: 16

, De förhoppningar, som ställts på Spölandsfilialen, synas glad—
jande nog ej svikas i det affärsomsättningen därstädes redan första
året avsevärt ökats. Kraftfoderomsättningen därstädes är näst Umeå
den största inom länet.

_ Fonder, kontanta insatser och insatsförbindelser uppgå till kr.
118,460: 32.

Lant—
manna—
forening—
arna.