OCR Output

Froet är inköpt från Östersjöprovinserna. Ehuru intresset för lin—
odlingen icke är allmänt, odlas dock lin ända upp i lappmarken.
Kostnaderna för utdelningen av linfrö uppga till 219:75 kronor.

Lokala Faltforsoken inom länet anordnades under 1926 efter följande '
fältförsök, plan:
Allmänna gödslingsförsök i: ä Distrikt:
Västra _ Södra _ Norra — Umeå
1. Stråsäd å fastmark ....... 3 — 1 ———
2. Stråsäd å torvjord ....... 8 8 8 2
3. Fastmarksvall . . ......., 4 3 2 2
4. Torvjordsvall . . .......... 10 3 6 2
5. Potatis . . ............... 2 — 2 es
6. Rovor . . ................ 4 3 2 —
Summa 31 17 21 6

Speciella gödslingsförsök :
A. Stigande mängder av olika
gödselmedel.
1. Stråsäd . . ............,., —
2. Rovor . . ................ —
B. Olika kvävegödselmedel till
stråsäd . . ................ —

N _ _N O
|

OgriisfOrsok :

Besprutnings— . . ............
Harvnings— . . ..............
Besprutning mot potatissjuka . .

N N tN
D D b

© FN to tw
& fr h to

&

Summa 6

Utgifterna _ belöpte sig till 1,964:07 kronor, därav 17140: 55
kronor av sällskapets medel.

Frood— Vid länets fyra frorenserier utvunnos under år 1926 följande frö—

lingen. partier: Umeå 16,052 kg., Skellefteå 3,847 kg., Agnäs 1,848 kg. och
Olofsfors 3,679 kg. I allt erhölls sålunda 25,426 kg. färdigrensat frö
av 138,087 kg. behandlad frödråse.

Fröodlingsnämnden har till 68 personer utlånat stamfrö för frö—
odling; 261,6 kg. rödklöverfrö och 76,9 kg. alsikeklöverfrö. Till en
anordnad fröutställning insändes 76 prov av vilka 53 kunde prisbe—
lönas. _T nämndens berättelse lämnas ytterligare uppgifter.

För fröodlingens befrämjande belöpte sig utgifterna till 1,997:41
kronor. ”
Skörde— Erforderliga skörderapporter till Kungl. Statistiska Centralbyrån
rapporter. hava liksom tidigare avlämnats av dels de 14 vandringsrättarna, dels
i vissa fall av hushållningsdistriktens ordförande.

Bidrag till Bidrag för upptagande av större utloppsdiken i samband med
täckdikn.— täckdikningsföretag hava under året beviljats till 13 företag med till—
utlopp. hopa 1,340 kronor. Därav äro 5 företag helt fullbordade.
Lant— Bokslut hava på grundval av månatliga rapporter verkställts för
bruksbok— 57 jordbrukare. För innevarande bokföringsår äro anslutna 50 jord—
föringen_ brukare. —