OCR Output

38. Rundviksverken . . ........ 12 — 12
20. Aspea .. ... .... ies 18 18
40. Ava .. [ . .ce + 10 10

Summa 867 714 1581

I allt har sAlunda 1,581 personer, därav 867 män och 714 kvinnor
meddelats undervisning. _1 samband med kurserna ha förutom vissa
ströskrifter utdelats och försålts 2,162 böcker. Utgifterna för samt—
liga kurser uppgingo tillhopa till 8,217:86 kronor.

I föregående års berättelse angavs de 14 vandringsbibliotekens
användning. För år 1926 redovisas i allt 453 boklån av 322 lånande.
Boklånen redovisas sockenvis sålunda: Umeå 25, Bjurholm 72, Vän—
näs 52, Bygdeå 43, Burtrask 54, Skellefteå 24, Byske 63, Lycksele

och Örträsk 51, Äsele 4, Malå och Norsjö 21, Sorsele 9, Stensele 29,

Tärna 6, Vilhelmina 0, summa 453.

Såväl en manlig som en kvinnlig studieresa anordnades under
året. I den manliga studieresan, som under jordbrukskonsulenten
Aug. Ekstroms ledning antraddes till mellersta Sverige, deltogo 12
personer av 25 sökande. Resan pågick under tiden 29 juni—12 juli.
Den kvinnliga studieresan, ledd av fröken Hildur Forsberg, Strömsör,
pågick under tiden 29 juni—9 juli i Västerbottens, Västernorrlands
och Jämtlands län och räknade 10 deltagare av 12 sökande. Kost—
naderna uppgingo till 2,548:40 kronor för den manliga och 1,324:30
kronor for den kvinnliga eller i allt 3,872:70 kronor.

Jordbrukspremieringen under året verkställdes inom 3:dje under—
distriktet huvudsakligen omfattande norra länsdelen. Av 84 anmälda
jordbruk premierades 3 med första pris, 15 med 2:dra, 32 med 3:dje
och 24 med premielån. '

Utgifterna for premieringen voro foljande:

Priser vid premiering av mindre jordbruk ............ 3,160: —
$3 $ as 33 ,, _ odlingsföretag . . .... 2.500: —
Premielan, bevilfade ... ....... ce 5,215: —

Premieringens omkostnader .. . . . .. .. + + + + + + + + + + + + + + + — 2,415: 173
' Summa kronor 13,290: 73

Till s. k. premiejordbrukare fran och med 1927 antogos:
K. R. Martinsson, Bygdsiljum,

K. Hj. Furberg, Björkhammar, och

Jonas Alb. Nystrom, Gummark.

Av 152 st. till premiering av mindre odlingsforetag anmälda er—
hollo 120 st. premier varierande mellan 10 och 50 kronor. I premie—
ringen ingick i allt 99,07 hektar, som i medeltal dragit en odlings—
kostnad av c:a 500 kronor pr ha. Premierna uppgingo till allenast
©:a 5 % av beräknad odlingskostnad.

I allt utbetalades som nyss nämnts 2,500 kronor.

Under Aret vidtagna åtgärder till linodlingens befrämjande hava
endast omfattat inköp och utdelning av linfrö.

Genom Västerbottens lantmannaföreningars förbund har anskat—
fats och utdelats linfrö till 42 mindre jordbrukare och till en J. U. F.—
avdelnings medlemmar. 1 allt hade ansökts om 310 kg., men då ingen
enskild odlare fått mera än 10 kg., har i allt beviljats bidrag for 293
kg. med 75 öre pr kg. Mottagarna av fröet hava sålunda endast fått
vidkännas expeditionskostnaderna.

Van—
drings—
bibliote—
ken.

Studie—
resor.

Premie—

ring av

mindre
jordbruk.

Premie—
ring av

mindre
odlings—
företag.

Linod—
lingen. .