OCR Output

i 5

Respektive jordbrukskonsulenter redogöra närmare för den verk—

samhet, som de 14 inom länet anställda vandringsrättarna utövat. Här
angives därför endast följande sammanställning.

Tjänstgöringsdagar — Besökta — Resta

resor — andra summa gårdar mil
Q. Nilsson, Umeå . .. :. .. . 175 120 295 330 292,;
A. Nyman, Nyåker .... .. 208,; 89,; 298 261 294,4
A. Lindholm, Överklinten .. 213 91 304 467 369,0
A. Arvin, Vannas ........ 221 65 292 302 148,0
O. Söderholm, Burträsk .. 214 T3 287 388 240,;
Ursviken ..._.. 203 86 289 342 198,;
j. Mernsren, 86 304,; 454 270,s
Ekiund, Nors{G ........ 234,s — _ 69, 304 374 281,:
J. A. Ohlsson, Lycksele .. 203 105 308 279 267,;
B. Carisson, Ascele:....... 169,; 117,s 287 265 287,s
M. Persson, Blattnicksele.. 174 117 291 281 281,s
O. Larsson, Vilhelmina.... 245 52 297 280 2334
E. Karlsson, Storuman .... 184,; 84,; 269 303 239,5
J. Mörtsell, Tärnaby ..... 191 115 306 320 298,;

Oberäknat semester hava följande vandringsrättare på grund av
sjukdom eller annan orsak varit tjänstlediga under följande antal da—
gar, nämligen: Söderholm 6 dagar, Tjerngren 2 dagar, E. Karlsson
23 dagar och Persson 4 dagar.

SAvil den teoretisk—praktiska helårskursen som den teoretiska
vinterkursen togo sin början den 2 november. Vinterkursen avsluta—
des den 4 maj och helårskursen den 22 oktober.

Undervisningen har bestritts av t. f. föreståndaren, agronom S. H.
j. Lindström, och agronomen C. Wiklund såsom huvudlärare. Undervis—
ningen i sjukvårds— och hovbeslagslära har meddelats av länsveteri—
nären _J. Modig och i skogshushållning av länsjägmästaren K. E.
Kallin. |

De praktiska arbetena hava handletts av rättarna C. Sandström
och R. Lundberg och ladugårdsförmannen G. A. Eklund.

Egendomen, 60 tunnland, lämnade under år 1926 följande skörd:

6,300 kg. korn, 5,800 kg. havre, 1,500 kg. rag, 48,000 kg. rovor,
10,500 kg. potatis, 40,500 kg. ho och 16,450 kg. grönfoderhö sami
18,800 kg. halm.

Kreatursbesättningen var vid årets slut 4 hästar, 20 kor, 2 kvigor,
4 svin och 40 höns. Samtliga kors medelmjölkning var 2,140 kg.
mjölk med 3,81 % fett och 81,6 kg. smörfett.

Under tiden 1/9—6/10 pågick vandringsrättarekurs med 7 elever.

Aven under läsåret 1925—1926 hava hållits två kurser, vardera
pågående 51 manad. Den forsta kursen pagick under tiden 1 nov.
—14 april och deltogo 16 elever; den andra kursen bevistades av 19
elever och pagick tiden 19 april—30 september.

Den praktiska och teoretiska undervisningen har meddelats av
föreståndarinnan, fröken Hildur Forsberg, och lärarinnan fröken Hilma
Göransson.

Skörden vid egendomen, 44 tunnland, år 1926 var följande:
48,200 kg. hö, 11,;200 kg. grönfoderhö, 42,700 kg. rovor, 17,500 kg.
potatis, 3,100 kg. vårsäd samt grönfoder och bete for sommarutfod—
ringen. Pr hektar skordades i medeltal 1,728 skördeenheter.

Vand—
ringsrat—
tarna.

de

Brattby
lantbruks—
skola och
egendom.

Stromsors
lanthus—
hallsskola
och
egen dom.