OCR Output

Jord—
brukskon—
sulenter—

na.

— — —
| g Totalskörd i deciton! Arsvixtrapporter

f G r ö d a e e e e e e e
| 1925 l 1926 _| Maj ) Juni ) Juli iAug. Sept.
‘j 1 I 1 i

| | | | | | | |
............ | 180 / 160] —| — — | — | —
Råg ............ | 12.080] 13.020] 26| 2s| 27| 30| 20
'Korn ............ | 213.490] 230110] — | 390 | 25 | 3,2 | 3,3
\Havre ........... | 26.140] 28760] — | 30| 30| 32| 30
[Blandsäd ........ | 289701 _53.090] — ' 30 29 3r 3,
[Potatis .......... | 395.050 ) 309.730) —— | 30 2s| 31| 34
| Foderrotfrukter | '

| _ (rovor) ....... 173170 142.150 1 — | 200 29. 20° 29
'Hö från odlad jord 1.531.770 | 1.297.910 / 290 ] P9 | 27] 2

/Hö från naturl. äng| 738.410| 589.760! 39| 2,s 27 27 27

Höstsäden, huvudsakligen höstråg, gav medelmåttig skord. Skör—
dekvantiteten synes tendera att något öka.

Varsiden gav fullt medelmåttig skörd av hög kvalitet. Totala
skördemängden är den största sedan år 1921, som gav ungefär sam—
ma kvantitet.

Potatis och rovor hava givit ungefär medelskörd; potatisen nå—
got däröver. Då potatisen under året endast undantagsvis angripits
av potatissjuka, har tillgången varit ovanligt stor och priserna vi—
kande. Rovorna odlas alltfort i för ringa omfattning; totalskörden
föga mer än en tredjedel av hela länets potatisskörd.

Höskörden gav under medelmåttan såväl å odlad jord som å na—
turlig äng, företrädesvis beroende på den tidigare omnämnda starka
torkan i juni och juli. Vissa trakter hava emellertid fått över medel—
måttig skörd. Då kvaliteten blev mycket hög, synes emellertid någon
allvarlig foderbrist icke vara att befara — helst grönfoder och övriga

grödor under året gåvo gott utbyte.

I fråga om växtskador och sjukdomar är endast att anteckna, att
den s. k. gräsmasken uppträtt på spridda ställen på ängsmarker och
äldre vallar. Den skadegörelse, som den orsakat under gangna året,
är ratt lokal och av relativt liten betydelse. Emellertid är under vissa
väderleksförhållanden att befara att kommande års angrepp skall
bliva mera skadegorande.

Skördens värde inom Västerbottens län uppskattas för
ar 1924 till 26,749,000 kronor, därav 17,110,000 kronor för hö,
$3 1925 +) 33.208.000 33 ) J 20,645000 29 19 39
» 1926 ,, 30,080,000 _ ,, _, _,, — 17,759,000

Aven under år 1926 hava inom länet tjänstgjort 4 jordbrukskon—
sulenter, vilka haft förutvarande distrikt. Deras tjänstgöring fram—
går av deras tjänsteberättelser varjämte här anföres en summarisk .
sammanställning.

Tjänstgöringsdagar Resta

resor andra _ summa mil

K. Lundström ............ 166 129 205 589,,
G. Bergdahl 197 111,.; 308,; 336,,
J. Söderblom ............. 204 104 308 424,,

A. Ekstrom .............. 97 314,0 410,,