OCR Output

1925 den 30 december. N:r 283.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1925

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.

N:t 283.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å Alfred Holmgrens gård i
Innertavle Umeå socken torsdagen den 11 instundande februari kl. 11 fm.,
kommer, därest antagligt anbud erhålles, att försäljas Alfred Holmgren till—
höriga 3/64 mantai n:r 6 Innertavle (6), i Umea socken.

Ä hemmanet, som är beläget vid allmänna landsvigen 9
km. från Umeå stad, finnas följande åbyggnader:

Mangårdsbyggnad gemensam med hemmansägaren Ossian Lindgren i
Innertavle, uppford av timmer, på stenfot, under spåntak, brädfodrad och röd—
målad, indelad i två kök, två kamrar, sal och förstuga i nedre våningen, samt
i den övre våningen ett rum vid södra gaveln jämte skrubbar och vind.

Ladugardsbyggnad likaledes gemensam med nämnde Ossian Lindgren,
uppford av timmer pa stenfot, under spåntak, rödmålad, indelad i två fähus,
ett i vardera norra och sodra ändan av ladugården, två portar och en loge. In—
till västra långsidan av ladugården finnas vidbyggda två gödselrum av res—
virke och brader, ett for vartdera fahuset.

Bagarstugubyggnad av timmer, pa stenfot, under spantak, bradfodrad
och rödmålad samt indelad i bakugnsrum, förstuga med skrubb, vedbod samt
vind.

Redskapslider av resvirke och bräder samt tre lador.

Ä hemmanet vinterfödas 4 kor och en häst.

Skog finnes till husbehov och nagot till avsalu.

Hemmanet, som ar åsatt ett taxeringsvärde av 7,300 kronor, har saluvär—
derats till 8,400 kronor.

Den, som har fordran, varfor fastigheten häftar, eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 30 december 1925.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Exekutiv
auktion