OCR Output

1925 den 30 december. N:r 282.

LANSKUNGORELSER _

Vasterbottens lan.
Ser. B Landskansliet 1925 1

Upplases i Degerfors sockens kyrka.
N:t 282.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisda— _ Exekutiv
gen den 9 febr. 1926 kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhålles, att _ auktion
försäljas Johan Emil Jansson tillhöriga lägenheten Ekorren n:r 1 om 14 ar
(Ektrask 1") avsondrad fran 23/640 mantal Ektrask n:r 1 och lagenheten
Ekborg n:r 11 om 80 ar (Ektrask 1%), avsondrad fran 23/640 mantal samma
hemman, allt i Degerfors socken.

Lägenheten Ekorren n:r 1 utgöres av en tomtlägenhet om 14 ar och är be—
lägen i omedelbar närhet av Ekträsks järnvägsstation. Ä densamma finnas
följande åbyggnader:

Mangärdsbyggnad av timmer på stenfot och under tak av spån. Nedre
våningen är inredd till två rum och kök jämte förstuga. Övre våningen är oin—
redd. :
Uthusbyggnad av bräder, innehållande port, ladugardsutrymme, vedbod
och hemlighus.

Byggnaderna äro i mindre gott skick.

Lagenheten Ekborg n:r 11, som är belägen omkring 2 km. från förut—
nämnda lägenhet, innehåller en areal av 80 ar och består av en myrodling i
två tegar. Ä lägenheten finnes uppförd en lada av bräder under spåntak. Ä
myrodlingen torde kunna utsås en tunna korn.

Vedbrand finnes icke till fastigheten.

Lägenheterna äro åsatta ett gemensamt saluvärde av 1,200 kronor.

Den, som har fordran, varför lägenheterna häfta, eller for vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 30 december 1925.

NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:os Tryckeri