OCR Output

1925 den 30 december. N:r 281.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lin.
Ser. B Landskansliet 1925

Upplases i Degerfors sockens kyrka.
N:r:2851t.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisda—
gen den 9 februari 1926 kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhålles,
att försäljas Astrid Nilsson tillhöriga lägenheten Tväråträsk 1%, avsöndrad
från 1/32 mantal Tväråträsk n:r 1 i Degerfors socken.

Lägenheten är belägen vid Tvärålunds järnvägsstation samt innehåller
i areal 0,159 har. Ä densamma finnas foljande åbyggnader.

Mangardsbyggnad av resvirke och bräder i två våningar under tak av
span. I nedre vaningen finnas tva rum och kok med tambur. Ena rummet har
kamin under det att ett rum saknar eldstad. I övre våningen finnas två rum
inredda, av vilket det ena är försett med järnspis och det andra med kamin.
Byggnaden är i gott skick.

Uthusbyggnad av bräder på stenfot under spåntak. Byggnaden är indelad
i vedbod och hemlighus och är i gott skick.

Lägenheten har saluvärderats till 4,500 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar, eller för vilken han eljest
äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid auktio—
nen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 30 december 1925.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Exekutiv
auktion