OCR Output

1925 den 30 december. N:r 280.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. B Landskansliet 1925

Uppläses i Umeå tingslags kyrkor.

N:r—280.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas här å landskansliet tisda—
gen den 9 februari 1926 kl. 11 fm., kommer, därest antagligt anbud erhålles;
att försäljas Axel—Magnus Carlssons konkursbo tillhöriga lägenheten Väster—
teg 8%, avsöndrad från iägenheten Adolfshem n:r 2 under 3/80 mantal Väs—
terteg n:r 8 i Umeå socken.

Ä lägenheten finnes uppförd.

Mangardsbyggnad av resvirke pa sockel av betong under tak av tegel
uppförd i två våningar samt källarvåning. I nedre vaningen finnes tva rum,
kok och hall, i den övre två rum och hall samt ett delvis inrett rum. I kallar—
våningen finnes tvättkällare, cementerad matkällare samt Bygg—
naden är försedd med centraluppvärmning. Inga uthus finnas.

Mangardsbyggnaden, som är uppförd år 1922, är i gott skick.

Fastigheten är saluvärderad till 20,000 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheten häftar, eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, ager att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 30 december 1925.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Umeå 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Exekutiv
auktion