OCR Output

1925 den 30 december. N:ris 278—279.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lian.

Ser. —B. Landskansliet & 1925

Uppläses i Dorotea, Vilhelmina och A—
sele socknars kyrkor.

Nit 278.

Sedan Ängermanälvens flottningsforening anhallit om faststallelse av viss
ändring av gällande grunder för de flottandes delaktighet i olika slag av ut—
gifter för flottningsföreningen, så varda vederbörande sakägare härigenom
kallade att vid sammanträde inför Länsstyrelsen å tingshuset i Vilhelmina den
6 februari 1926 kl. 10 fm. tillstädeskomna för att över förslaget höras.

Handlingarna hållas under tiden här å landskansliet tillgängliga för dem,
som önska av desamma taga del.

Uppläses i Dorotea, Vilhelmina och A—
sele socknars kyrkor.

Nir 279.

Sedan Angermanilvens flottnings{Grening anhallit om fastställelse av vis—
sa ändringar i det för föreningen gällande reglemente, så varda, jämlikt 36 §
i lagen om flottning i allmän flottled den 19 juni 1919, skogsägare och andra,
som av frågan äro intresserade, härigenom kallade att vid sammanträde in—
för Länsstyrelsen å tingshuset i Vilhelmina den 6 februari 1926 kl. 10 fm. till—
städeskomna för att över förslaget höras.

Handlingarna hållas under tiden här å landskansliet tlllganghga för dem,
som önska av desamma taga del.

Umeå i landskansliet den 30 december 1925.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

Ume& 1926 — Larsson & C:s Tryckeri

Samman—
trade i flott—
ledsarende.

Enahanda.