OCR Output

1925 den 17 december. N:r 274.

_ LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens län.

Ser. B Landskansliet 1925

Uppläses i Vilhelmina tingslags kyrkor.
N:r 274.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Vilhelmina Exekutiv
fredagen den 5 februari 1926 ki. 5,30 em., kommer, därest antagligt anbud er— _ 4"ti9"—
hålles, att försäljas Ernst Kristoffer Julinus Wallin tillhöriga lägenheterna Bak—
sjönäs 1* och Baksjönäs 1* avsöndrade från 5/32 mantal Baksjönäs n:r 1 i
Vilhelmina socken.

Lägenheten Baksjönäs 1* är belägen inom Vilhelmina municipalsamhälle
och finnas å densamma icke några åbyggnader. Lägenheten omfattar en tomt—
areal av 5 ar och 85 kvm. och har saluvärderats till 200 kronor.

Ä lägenheten Baksjönäs 1*, som likaledes är belägen i Vilhelmina muni—
cipalsamhälle, finnas följande åbyggnader:

Boningshus av resvirke och bräder med sågspånsfyllning å sockel av be—
tong, under papptak och indelat i tva vaningar med tva rum, kok, tambur och
mindre förstuga i nedre samt två rum med tambur i övre våningen. Byggna—
den omålad men i gott skick.

Ett icke färdigbyggt uthus.

Lägenheten har saluvärderats till 6,000 kronor.

Den, som har fordran, varför fastigheterna häfta, eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 17 december 1925.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1925 + Larsson & C:s Tryckéfi;