OCR Output

1925 den 17 december. N:r 273.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.
Ser. B Landskansliet 1925

Upplases i Vilhelmina tingslags kyrkor.
N:t 2783.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstallet i Vilheimina
fredagen den 5 februari 1926 kl. 5,30 em., kommer, därest antagligt anbud er—
hålles, att försäljas för Erik Albin Bergkvist senast lagfarna 9/1024 mantal
n: r2 Österormsjö (2*!) samt för bemälde Bergkvist och hans hustru Karolina
Viktoria Bergkvist senast lagfarna 3/128 mantal n:r 2 Österormsjö (2**) allt
i Dorotea socken.

Ä hemmanen, som ligga i sambruk, utsås årligen omkring 14 tunna korn
samt vinterfödas tre kor.

Å det förstnämnda hemmanet finnas följande åbyggnader :

Mangårdsbyggnad av timmer under spåntak, innehållande kök, en mindre
kammare samt forstuga.

Ladugårdsbyggnad, delvis av timmer, delvis av resvirke, innehållande
ladugård, stall, foderbod och foderskulle, vedbod och hemlighus.

Hemmanen, som äro åsatta ett gemensamt taxeringsvärde av 12,600
kronor, hava saluvärderats till enahanda belopp.

Den, som har fordran, varför fastigheterna häfta, eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 17 december 1925.
På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman, —Gustaf Heintz.

Umeå 1925 — Larsson & C:os Trycker

Exekutiv
auktion.