OCR Output

1925 den 17 december. N:r 272.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.
Ser. B Landskansliet 1925

Uppläses i Vilhelmina tingslags kyrkor.

N:t 272.

Genom exekutiv auktion, som skall förrättas å tingsstället i Vilhelmina
fredagen den 5 februari 1926 kl. 5,30 em., kommer, därest antagligt anbud
erhålles, att försäljas Johan Larssons konkursbo tillhöriga lägenheten Baksjö—
nas 1 i Vilhelmina socken.

Ä lägenheten, som är belägen inom Vilhelmina municipalsamhälle finnas
följande åbyggnader :

Ett mindre boningshus i en våning, av bräder med sågspånsfyllning på
träpålar och under papptak samt indelat i kök och kammare samt en mindre
förstuga. Byggnaden i gott skick samt ett mindre uthus av bräder, vilket be—
gagnas till vedbod.

Lägenheten har saluvärderats till 2,000 kronor.

Den, som har fordran, varför lägenheten häftar, eller för vilken han el—
jest äger åtnjuta betalning ur köpeskillingen eller annan rätt, som bör vid
auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.

Umeå i landskansliet den 17 december 1925.
På Länsstyrelsens vägnar:
Gustaf Hultman. Gustaf Heintz.

Umeå 1925 — Larsson & C:os Tryckeri

Exekutiv
auktion